Lukijavieras

Sujuvaa liikkumista Suomen teille!

Olen vuosikausia seurannut keskustelua Suomen teiden nopeusrajoituksista. Minua sekä hämmästyttää että harmittaa, kun aika ajoin julkisuuteen ilmestyy milloin miltäkin taholta vaatimuksia nopeusrajoitusten joko yleisestä, joitain tieosuuksia koskevasta tai paikallisesta alentamisesta.

Suomessa on tällä hetkellä varsin hyvä nopeusrajoitusjärjestelmä. Rajoitusten tiukentamisen tie on käyty loppuun Suomessa. Rajoitusten tiukentamisella nykytasosta matka-ajat lisääntyvät kohtuuttomiksi, turvallisuus ei enää parane ja autoilijat kokevat liian kireät rajoitukset epäoikeudenmukaisina ja lain kunnioitus heikentyy edelleen. Myöskään ympäristösyistä nykyrajoitustasoa ei kannata alentaa. Edut ovat erittäin pieniä verrattuna pitkien matka-aikojen yhteiskunnalle aiheuttamiin haittoihin verrattuna.

Minun ehdotukseni olisi uudistaa Suomen nopeusrajoituksia seuraavalla tavoin (nopeusluvut km/h):

1. Moottoriteille tiestä riippuen kesäaikaan 120–140, talvisin 110–130.

2. Kaupunkimoottoriteille, kuten Länsiväylä Helsingissä, sähköinen rajoitusohjaus, joka antaa ruuhka-aikojen ulkopuolella ajaa nykyistä nopeammin sillä alueella, jolla nyt on liian alhainen 80 rajoitus.

3. Valta- ja kantateille perusnopeudeksi 100. Nykyään 80 käytetään aivan liian usein hyvilläkin valta- ja kantatieosuuksilla. Keskikaideosuuksille sopii 110.

4. Perusnopeus 80 muulla tiestöllä on asiallinen.

5. Talvinopeusrajoituksista tulee välittömästi luopua. Niistä luovuttiin Ruotsissakin ja Suomi lienee ainoa maa, jossa on talvirajoitukset.Kaupunkien ja asutuskeskusten kaduilla ei pitäisi mennä alle 40 rajoituksiin.

6. Moottoriteiden yleisin nopeusrajoitus Euroopassa on 130. Saksan moottoriteistä noin puolella ei ole lainkaan nopeusrajoituksia.

Kaikkein tärkein asia olisi tukea nykyistä voimakkaammin henkilöautokannan uudistamista. Tällä saavutetaan selkeitä etuja niin liikenneturvallisuuden kuin ympäristönkin kannalta. Autoverotusta tulee heti korjata niin että verotus suosii selvästi nykyistä enemmän pienipäästöisiä henkilöautoja ja veroa voi selvästi nostaa suuripäästöisten autojen kohdalla.

Teiden parantamiseen tulee ohjata vuosittain 30% nykyistä enemmän rahaa. En hyväksy sitä, että nopeusrajoituksia lasketaan joillain teillä siksi, ettei ole muka varaa pitää niitä asianmukaisessa kunnossa!
Keskikaiteita ja leveitä keskialueita tulee lisätä kaikkein vilkkaimmille 2-kaistaisille valta- ja kantateille.

Haluan myös kommentoida joitain kohtia juuri ilmestyneestä Liikenteen ympäristöstrategiasta 2013-2020, julkaisu 43/2013. Lainaukset sitaateissa.

”Keinoiksi strategia listaa muun muassa yhdyskuntarakenteeseen vaikuttamisen ja ihmisten liikkumisvalintojen ohjaamisen vähäpäästöisempiin kulkutapoihin. Keinoja ovat myös autokannan nopea uusiminen, vähäpäästöisten ajoneuvoteknologioiden suosiminen sekä biopolttoaineiden ja muiden vaihtoehtoisten käyttövoimien käytön lisääminen. Lisäksi tarvitaan todennäköisesti myös uusia taloudellisia ohjauskeinoja sekä liikenteen älykkäiden palvelujen käyttöön ottoa.”

Minusta ihmisiä ei pidä puoliväkisin ohjata käyttämään julkista liikennettä, koska henkilöautolla on omat, ylivoimaiset edut puolellaan. Ihmisten tulee saada vapaasti päättää, millä liikkuu. Nostaisin tärkeimmäksi keinoksi autokannan nopean uudistamisen, kuten edellä kirjoitin.

”Melupäästöä voidaan vähentää muun muassa laskemalla nopeusrajoituksia taajama-alueiden sisääntuloväylillä. Nopeusrajoitusten toimivuutta melupäästön pienentämisessä ryhdytään kokeilemaan eri seuduilla toteutettavissa pilottihankkeissa. Taajama-alueilla kulkevien maanteiden nopeusrajoituksia lasketaan erikseen sovittavissa kohteissa 10–20 km/h, jos tien nopeusrajoitus nykytilanteessa on yli 50 km/h. Jos kokemukset piloteista ovat hyviä, käytäntöä voidaan laajentaa tarkoituksenmukaisiin mittoihinsa koko maassa.”

Tämä pilottihanke on täysin turha. Kaupunkimoottoriteiden ja sisääntuloväylien rajoitukset ovat jo nykyisellään liian alhaisia. Esimerkkeinä Länsiväylä, Lahden moottoritien alkuosa, Tuusulanväylä ja Ykköstien alkuosa. Esimerkiksi matka-aika Helsingin keskusta-alueelle ja takaisin kasvaa kohtuuttomaksi, jos rajoituksia vielä lasketaan. Nykyrajoituksia ei mm. mainitsemillani tieosuuksilla ole täysin mielekästä noudattaa.

”Nopeusrajoitusten laskemisella on mahdollista saavuttaa kohdealueella jopa 30 % vähennys melulle altistumisessa hyvin pienin kustannuksin. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on arvioitu, että laskemalla nopeusrajoituksia taajamien sisääntuloväylillä, yli 55 dBA:n melulle altistumista voitaisiin vähentää yli 77 000 asukkaan osalta. Nopeusrajoitusten lasku (120->100, 100->80, 80->60, 60->50) vähentää myös liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ja terveydelle haitallisia pakokaasupäästöjä sekä parantaa liikenneturvallisuutta.

Nopeusrajoituksista päätettäessä on kuitenkin huomioitava myös niiden vaikutus kuljetuskustannuksiin ja muihin yhteiskuntataloudellisiin kysymyksiin.” Jälleen itsestäänselvyys. Kieltämällä autoilu kokonaan ei synny liikennemelua eikä liikenneonnettomuuksia. Onneksi lainatussa kappaleessa on sentään järkevää viimeinen lause.

”VTT:n selvitysten mukaan nopeusrajoitusjärjestelmän tasokorjaus keskimäärin 15 % alaspäin maanteillä (120–100, 100–80, 80–70, 70–60 km/h ja raskaalla liikenteellä lisäksi suurin ajonopeus 80 km/h nykyisen rajoitinta vasten ajamisen sijaan) alentaisi henkilöautojen polttoaineenkulutusta noin kahdella ja kuorma-autojen polttoaineenkulutusta noin kolmella prosentilla.”

Miksi pitää teettää VTT:llä kallis tutkimus asiasta, jonka tulos on itsestään selvä ja laskettavissa taskulaskimella? Tähän ei tarvita edes insinöörin koulutusta, vaikka itselläni sellainen onkin.

Viittaan edelliseen kommenttiini. Jos autoilu kielletään kokonaan ei kulu polttoaineitakaan. Kuorma-autojen nopeudenrajoitin kyllä saisi olla arvossa 80 senkin takia, että raskaan liikenteen osuus Suomen onnettomuuksista on suuri. Henkilöautojen 2% polttoaineen säästö on todella marginaalinen asia.

Todella toivon että nykyisiä nopeusrajoituksia ei lasketa, vaan pikemminkin nostetaan alussa mainitsemillani tavoilla, jotta matka-ajat ja matkakustannukset eivät nousisi kohtuuttomiksi ja lain kunnioitus edelleen heikkenisi. Rajoitusten laskeminen aiheuttaisi laskutavasta riippuen yhteiskunnalle ja suomalaisille autonkäyttäjille useiden miljardien eurojen lisälaskun. Yksilön liikkumisvapaus on jo nylyrajoituksilla varsin rajoitettua. Nostamalla rajoituksia esittämälläni tavoin ei liikenneturvallisuus heikkenisi yhtään. Sen sijaan auton käytöstä tulisi mielekkäämpää ja asiallisia rajoituksia noudatettaisiin nykyistä paremmin. Yhteiskunta säästäisi helposti ainakin puoli miljardia euroa matka-aikojen pienentyessä.

ystävällisin terveisin

Esa Sairio
Espoo

10.2.2014 Lukijavieras