Tietosuojalauseke

Tämä tietosuojalauseke koskee Autoliitto ry:n asiakkaiden sekä verkkopalvelujen käyttäjien henkilötietojen käsittelyä.

Autoliitto ry on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa sekä verkkopalvelujensa käyttäjien yksityisyyttä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin seuraavat asiat:

 • rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
 • rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet
 • henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperusteet
 • tietojen säilytysaika
 • rekisteröidyn oikeudet
 • tietojen luovutukset
 • tietojen siirrot EU/ETA-alueen ulkopuolelle
 • rekisterin suojauksen periaatteet
 • muutokset tietosuojalausekkeeseen

yhteystiedot.
REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ
Autoliitto ry
Hämeentie 105 A
00550 Helsinki
Y-tunnus 0201009-3

Eila Parviainen
Sähköposti etunimi.sukunimi(at)autoliitto.fi

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Jaottelemme käsittelemämme henkilötiedot kolmeen luokkaan.

1. Asiakkaan antamat tiedot
Keräämme asiakkaan antamia tietoja tai muuten asiakkaan henkilökohtaisesti tunnistavia tietoja mm. tilauksen tai palvelun toimittamiseksi ja laskuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi, profilointiin sekä markkinointiin ja mielipidetutkimuksiin. Ilman yhteys- ja laskutustietoja emme voi toimittaa tuotetta tai palvelua, jonka asiakas on tilannut.

Asiakkaan antamiin tai muuten asiakkaan henkilökohtaisesti tunnistaviin tietoihin kuuluvat:

 • yhteystiedot (esim. nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti)
 • digitaalisen tilin tunnukset (esim. sähköposti, salasana)
 • demografiatiedot (esim. ammatti, äidinkieli, sukupuoli)
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot (esim. laskutus- maksu- ja perintätiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, peruutustiedot)
 • yrityksen toimiala
 • arvonta- ja kilpailuvastaukset
 • muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
 • Y-tunnus (mikäli rekisteröity on sen ilmoittanut)
 • yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden tiedot
 • mahdolliset muut asiakkuuteen liittyvät asiointi- ja käyttötiedot (esim. tiedot asiakkuuden sisällä tapahtuvasta asioinnista sekä tuotteiden ja palveluiden käytöstä eri kanavissa, asiakkaiden itse antamat tyytyväisyystiedot sekä muut vastaavat asiointi- ja käyttötiedot tai tilaukseen liittyvät lisätiedot).

2. Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot
Keräämme evästelausekkeessa tarkemmin kuvatuin tavoin automaattisesti tietoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään mm. kuinka paljon käyttäjiä palveluillamme on millaiset sisällöt tai mainokset ovat suosittuja kuinka kauan käyttäjä sisältöjä tai mainoksia tarkastelee.

Tietojen avulla voimme kehittää palveluitamme ja räätälöidä sisältöjä käyttäjän todennäköisten kiinnostuksen kohteiden perusteella mahdollistaa kohdennetun mainonnan esittämisen palveluissamme kohdentaa markkinointiviestintää sekä ehkäistä ja tutkia väärinkäytöksiä.

Näitä automaattisesti havaittuja tietoja ovat mm.

 • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot
 • sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme
 • laitteen malli ja merkki
 • yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste
 • selain ja selaimen versio
 • IP-osoite
 • istunnon aika ja kesto
 • näytön tarkkuus
 • käyttöjärjestelmä ja sen versio.

3. Muualta hankitut tiedot
Saatamme käyttää tietojen päivittämisessä ja rikastamisessa ulkopuolisia tietolähteitä, kuten

Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämää ns. Robinson-rekisteriä
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmää
Postin osoitetietojärjestelmää
Autoliiton ylläpitämää jäsenrekisteriä
muita vastaavia yksityisiä ja julkisia rekistereitä.
Näin voimme varmistaa, että asiakkaidemme tiedot ovat ajantasaisia ja virheettömiä.

Mikäli käsittelemme tietoja muuhun kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin, varmistamme, että käsittely on yhteensopivaa sen tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun perin kerättiin.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA KÄSITTELYPERUSTEET
Käytämme henkilötietoja lainsäädännön mukaisesti mm.

 • asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon
 • laskutukseen
 • maksujen valvontaan
 • asiakasviestien ja tiedotteiden lähettämiseen
 • tuotteiden jakeluun
 • asiakassuhdetta vahvistaviin markkinointitoimenpiteisiin
 • palvelujen ja liiketoiminnan kehittämiseen
 • markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin
 • yhteydenpitoon yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden kanssa.

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

1. Sopimus
Käsittelemme asiakkaan antamia tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta tai tuotteesta, jonka asiakas on tilannut (esim. lehden tai uutiskirjeen tilaus).

2. Suostumus
Voimme käsitellä asiakkaan antamia tietoja tai havainnoituja tietoja käyttäjän suostumuksen perusteella mm. tehdäksemme sähköisiä suoramarkkinointitoimenpiteitä. Voimme myös pyytää asiakkaan suostumuksen siinä tilanteessa, että käsittelyn tarkoitukset muuttuisivat.

3. Oikeutettu etu
Käsittelemme tietoja mm.

 • asiakastapahtumien varmentamiseen (esim. maksujen valvonta)
 • palveluiden toteuttamiseen (esim. evästeiden käyttö palvelujen toimivuuden varmistamiseksi)
 • liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen (esim. palautteiden käsittely)
 • väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen (esim. kirjautumisten seuranta)
 • profilointiin sekä markkinointiin (esim. evästetietojen hyödyntäminen sisältöjen suosittelussa).

Käsittelemme tietoja Autoliitto ry:n sisällä. Nämä tarkoitukset ovat liiketoimintamme kannalta välttämättömiä ja siten oikeutetun etumme mukaisia. Käyttäjä voi vastustaa käsittelyä alla kohdassa ”Rekisteröidyn oikeudet” kuvatuin tavoin.

4. Lakisääteinen velvoite
Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

5. Journalistiset tarkoitukset
Käsittelemme journalistisia tarkoituksia varten henkilötietoja ja muita materiaaleja (esim. valokuvia), joista ihmiset on mahdollista tunnistaa henkilökohtaisesti. Toimituksellisia henkilörekistereitä säilytetään erillään asiakkaiden henkilötiedoista.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Säilytämme asiakkaan tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakas voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan seuraavassa kohdassa kuvatuilla tavoilla.

Asiakasrekisterissä asiakkaan tietoja säilytetään enintään kuusi (6) vuotta viimeisen tilauksen päättymisestä. Kun määräaika on kulunut, asiakastieto poistetaan asiakasrekisteristämme. Tiedot voidaan myös siirtää osittain markkinointirekisteriin tai muuttaa sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.

Markkinointirekisterissä tietoja säilytetään tyypillisesti niin kauan, kuin henkilö ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestintää eivätkä tiedot ole muutoin vanhentuneet. Mikäli henkilö kieltäytyy markkinoinnista, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Voimme myös olla velvoitettuja säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Laskutustietoja säilytetään tyypillisesti seitsemän (7) vuoden ajan.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Tietojen keräämiseen ja käsittelyyn voi vaikuttaa usein eri tavoin.

1. Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Asiakkaan pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

2. Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen
Asiakas voi saada toimittamansa henkilötiedot siirretyksi itselleen tai toiselle rekisterinpitäjälle ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Tällöin edellytyksenä on että kyse on tiedoista, jotka asiakas on toimittanut itse Autoliitolle ja tietoja käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.

3. Evästeiden estäminen
Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

4. Evästeiden tyhjentäminen
Asiakas voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa sitä tunnistetta, jonka perusteella käyttäjän profiili muodostuu. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta tiedon keruuta kokonaan, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin perustuvan profiilin.

5. Vastustamisoikeus ja käsittelyn rajoittaminen
Asiakas voi henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Tietojen käsittelyä voidaan myös rajoittaa siksi ajaksi, kun arvioimme perusteita tietojen käsittelyn vastustamiselle. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun asiakas kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

6. Suostumuksen peruuttaminen
Asiakas voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai muilla erikseen tarjotuilla keinoilla.

7. Valitusoikeus
Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojalausekkeen lopusta.

TIETOJEN LUOVUTUKSET
Emme myy, vuokraa, siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla kuvatuissa tapauksissa.

1. Suostumus
Voimme luovuttaa asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

2. Viranomaiset
Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

3. Yritysjärjestelyt
Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

4. Kohderyhmät
Voimme jakaa sivustojemme kohderyhmätietoja kolmansille osapuolille. Mainostajat ja niiden kumppanit käyttävät tietoja tehdäkseen päätöksen mainostilan ostamisesta sekä analysoidakseen kampanjoiden tehokkuutta. Mainostilan ostaminen ja myynti tapahtuu tyypillisesti automaattisesti ohjelmistoja hyödyntäen. Näiden ohjelmistojen avulla mainostaja tai sen kumppani voi yhdistää sivustojemme käyttäjiä kuvaavaa kohderyhmätietoa omiin tietoihinsa ostaakseen mainostilaa juuri siltä sivustolta, jossa vierailee ko. mainostajan tuotteista tai palveluista kiinnostuneita käyttäjiä.

5. Oikeusvaateet ja perintä
Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille, jos uskomme, että se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Alihankkijat käsittelevät tietoja meidän lukuumme, eivätkä ne saa käsitellä tietoja omiin tarkoituksiinsa.

TIETOJEN SIIRROT EU- TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE
Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta mm. sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla (esim. Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen) käsittelemällä henkilötietoja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolella voi perustua myös asiakkaan suostumukseen.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Tiedot on tallennettu tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Tietokannoissa olevat tiedot on suojattu teknisesti palomuureilla.

MUUTOKSET TIETOSUOJALAUSEKKEESEEN
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojalauseketta päivitettiin viimeksi EU:n tietosuojauudistuksen vuoksi. Henkilötietolakiin perustuviin, aiemmin voimassaolleisiin selosteisiin pääsee tutustumaan alla olevien linkkien kautta.

YHTEYSTIEDOT
Tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut voi lähettää osoitteeseen:

Autoliitto ry / tietosuoja
Hämeentie 105 A
00550 Helsinki

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite:
Ratapihantie 9, 6. krs.
00520 Helsinki
Postiosoite:
PL 800
00521 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi