Eila Parviainen

Pääkirjoitus: 50 vinkkiä poliisille – vain kaksi liikennevalvontaan

Poliisihallituksen selvitys poliisin valvonta- ja hälytystoiminnan tilasta nostaa esiin toiminnan kehittämistarpeita. Loppuyhteenvedossa kehittämisasioita saadaan listattua yhteensä 50. Vain kaksi niistä kohdistuu suoraan liikenteeseen.

Loppuraportin toimenpidesuositusten mukaan on pidettävä yllä tehokasta, laadukasta ja monipuolista liikenteenvalvontatyötä ja tehostettava sen johtamista ja valtakunnallista ohjausta. Erikseen suositellaan kehitettäväksi ja tehostettavaksi kuljettajien ajoterveyden valvontaa.

Selvitys nojaa liikenteen osalta pitkälti keväällä 2019 julkaistuun Valtiontalouden tarkastusviraston poliisin liikennevalvontaa koskevaan tarkastukseen ja tuoreisiin asiantuntijahaastatteluihin. Haastatteluihin osallistui noin 300 henkilöä kaikista poliisilaitoksista, muutamasta hälytyskeskuksesta, sisäministeriön poliisiosastolta, poliisihallituksesta, poliisiammattikorkeakoulusta, keskusrikospoliisista, suojelupoliisista sekä Suomen Poliisijärjestöjen liitosta.

Raportti tiivistää liikennevalvonnan tilaa muun muassa seuraavasti:

”Tätä selvitystä tehdessä käsitykseksi on muodostunut, että Liikkuvan poliisin lakkauttamisen ja paikallispoliisiin integroimisen jälkeen liikennevalvontaan käytännössä täysin aiemmin erikoistunut valvontatyö on määrältään vähäisempää ja työrauhaa keskittyä pelkästään siihen työhön ei enää siinä määrin ole. Uusien poliisimiesten halukkuus työskennellä liikennevalvonnassa ei ole riittävän suurta eikä aiemman kaltaista sitoutuneisuutta valvontatyöhön enää ole. Poliisin muu valvonta- ja hälytystoiminta vetää nuoria puoleensa huomattavasti enemmän.”

Liikennevalvonnan resursseista noin 15 prosenttia on siirretty viimeisen neljän vuoden aikana toisiin tehtäviin samalla, kun poliisin resursseja on muutenkin vähennetty. Haastatteluissa tulikin ilmi, että valvontatapoja ja tärkeysjärjestyksiä on pitänyt muuttaa valvontaan käytettävissä olevan työajan vähenemisen seurauksena. Poliisin näkyvyys liikenteessä on vähentynyt selvästi. Erityisesti tämä näkyy juhlapyhien ja muiden ruuhkahuippujen näkyvän valvonnan vähenemisenä tai jopa loppumisena. Raskaan kaluston valvonta on vähentynyt lähes neljänneksen viidessä vuodessa.

Vaikka suosituksia liikennevalvontaan saatiin vain kaksi: ylipäätään liikennevalvonnan kehittäminen ja erikseen ajoterveyden valvonta, niin suositukset ovat mittavia ja toteutuessaan epäilemättä myös tuloksellisia liikenneturvallisuusmittarilla mitattuna.

Käytännön toteutukseen selvitys suosittaa poliisihallituksen ohjaavan roolin vahvistamista. Liikkuvan poliisin aikana esikunta selvitti ajankohtaisten muutosten sisällön ja niiden edellyttämät toimenpiteet ja jalkautti ne puuttumiskynnyksineen kentälle yhdenmukaisella tavalla. ”Tämänkaltainen toiminta nykyiseen organisaatiomalliin sovellettuna säästäisi paljon työtä paikallisesti ja lisäisi samalla yhtenäistä toiminnallista linjaa koko maahan.”

Olisiko syytä kuunnella selvityksen ehdotusta ja ryhtyä toimeen?

8.1.2020 Eila Parviainen