Käytetty Leaf

Liikenne Uutinen 25.1.2023

Suomalainen liikkuu 34 kilometriä päivässä – henkilöautolla mieluiten

Koronapandemia kuristi liikuttuja kilometrejä ja matkamääriä, paljastuu tuoreesta selvityksestä. Matkojen määrä vähentyi kaikissa matkaryhmissä, mutta eniten vähenivät vapaa-ajanmatkat ja ostosmatkat.

Koronakurimus vaikutti ja vaikuttaa suomalaisten arkiliikkumiseen – liikkumista vähentävästi. Sekin tuoreesta selvityksestä selviää, että suomalainen valitsee edelleen mieluiten henkilöauton liikkumiseen, seuraavaksi eniten kuljetaan jalan.

Koronapandemian vaikutukset suomalaisten liikkumiseen näkyivät matkojen määrissä ja pituuksissa selvästi: suomalaisten liikkuminen väheni 2 500 km vuodessa asukasta kohden.

Tiedot käyvät ilmi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin julkaisemasta säännöllisesti toteutettavasta valtakunnallisesta henkilöliikennetutkimuksesta, joka kartoitti suomalaisten liikkumistottumuksia vuonna 2021.

2,3 matkaa päivässä

Vuoden 2021 aikana suomalaiset tekivät vuorokaudessa keskimäärin 2,3 matkaa henkeä kohti ja liikkuivat näillä matkoillaan 34 kilometriä.

Matkaluku laski 0,4 matkalla ja matkasuorite 7 kilometrillä vuodesta 2016, jolloin edellinen tutkimus tehtiin.

Kotimaanmatkojen matkaluvun ja matkasuoritteen jakautuminen kulkutavoittain. Lähde: Traficom / Henkilöliikennetutkimus 2021.

Henkilöautolla kuljetaan eniten

Tutkimuksen perusteella suomalainen valitsee edelleen mieluiten henkilöauton liikkumiseen. Kaikista kotimaanmatkoista 62 prosenttia tehtiin henkilöautolla. Toiseksi yleisin kulkutapa oli jalankulku, jolla tehtiin 23 prosenttia matkoista. Pyörällä tehtyjen matkojen osuus oli 7 prosenttia ja joukkoliikenteellä tehtyjen 6 prosenttia.

Kotimaanmatkojen matkasuoritteesta 84 prosenttia tehtiin henkilöautolla kuljettajana tai matkustajana. Jalankulun ja pyöräliikenteen suoriteosuus oli yhteensä 5 prosenttia ja joukkoliikenteen 8 prosenttia.

– Kulkutapaosuuksissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoteen 2016 verrattuna. Toistaiseksi kestävien kulkutapojen osuudet eivät ole kasvaneet valtakunnallisella tasolla. Alueelliset erot ovat suuria, erityisasiantuntija Hanna Strömmer taustoittaa.

Hän tähdentää, että liikenteen kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin yltämiseksi kestäviä kulkutapoja tulisi edelleen edistää.


Kotimaanmatkojen matkaluvun ja matkasuoritteen jakautuminen matkan tarkoituksen mukaan. Lähde: Traficom / Henkilöliikennetutkimus 2021.

Autoliitto: tärkeätä tutkia

Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen pitää liikkumistutkimusta tärkeänä arkiliikkumisen ja sen edellytysten selvittämiseksi, kuten kävi ilmi Moottorin aiemmassa artikkelissa otsikolla Minä liikun, sinä liikut – ja näin Traficom sitä tutkii.

Tolvanen tähdensi, että on tärkeää, että laaja tutkimus tehdään aika ajoin, jotta suomalaisten liikkumisen todellinen tilanne ja sinä mahdollisesti tapahtuneet muutokset selvitetään mahdollisimman objektiivisesti.

Liikkumistutkimus on Tolvasen mukaan hyvä työkalu poliittisen päätöksenteon selkänojaksi, jos siihen vain halutaan tukeutua.

Autoliitto on myös muistuttanut, että tieliikenteessä liikkuu 93 prosenttia henkilöliikenteestä ja henkilöauton osuus henkilöliikenteestä on yli 80 prosenttia. Suomen hieman yli 2,7 miljoonalla liikennekäytössä olevalla henkilöautolla ajetaan myös erittäin merkittävä määrä tavaraliikennettä. Maantieliikenteen osuus kaupallisesta tavaraliikenteestä on 88 prosenttia tavaratonneista ja 2/3 tonnikilometreistä.

Ennätyssuuria muutoksia

Matkaluvussa ei aiemmin ole todettu näin suuria muutoksia koko tutkimuksen seuranta-aikana vuoden 1974 jälkeen.

– Matkasuorite on ollut noin 40 km henkeä kohti vuorokaudessa 2000-luvun vaihteesta lähtien. Vuonna 2021 havaitut muutokset ovat koronapandemiasta johtuvia ja todennäköisesti väliaikaisia. Kokoontumis- ja ravintolarajoitukset sekä etätyösuositukset vaikuttivat suuresti liikkumiseen koko vuoden aikana, Strömmer taustoittaa.

Ostosmatkat vähenivät

Matkojen määrä vähentyi kaikissa matkaryhmissä, mutta eniten vähenivät vapaa-ajanmatkat ja ostosmatkat.

– Tätäkin selittävät koronapandemian ajan kokoontumisrajoitukset ja julkisten tilojen rajoitukset, Strömmer sanoo.

Kaikista kotimaanmatkoista suurimmat matkaryhmät vuonna 2021 olivat ostos- ja asiointimatkat sekä vapaa-ajanmatkat. Kummankin ryhmän osuus matkoista oli 31 prosenttia. Työ- tai koulutuspaikkaan suuntautui 26 prosenttia matkoista.

Kotimaanmatkojen matkasuoritteesta 37 prosenttia oli vapaa-ajanmatkoja ja 26 prosenttia työ- tai koulutuspaikkaan suuntautuvia matkoja. Ostos- ja asiointimatkojen osuus matkasuoritteesta oli 22 prosenttia.

Käyttötesti Peugeot 308 SW Hybrid 180 EAT8

Näin kaikkein kattavin liikkumistutkimus tehtiin

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on kattavin suomalaisten liikkumistottumuksia kuvaava seurantatutkimus, joka on toteutettu noin kuuden vuoden välein vuodesta 1974 alkaen.

Tutkimus kertoo suomalaisten liikkumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä henkilöliikennematkojen väestöryhmittäisistä, alueellisista ja ajallisista vaihteluista. Tutkimusaineisto sisältää tietoa eri kulkutavoista, matkojen syistä ja väestöryhmien välisistä eroista liikkumisessa.

Tutkimuksessa selvitettiin yli 6-vuotiaiden suomalaisten liikkumista ajanjaksolla 1.1.–31.12.2021. Tutkimukseen vastasi yli 24 000 henkilöä. Vastausaste oli 27 prosenttia. Tutkimus perustuu tilastollisesti edustavaan, väestötietojärjestelmästä poimittuun otokseen.

Tuloksia käytetään liikennettä koskevassa päätöksenteossa sekä liikenteen ja maankäytön suunnittelussa. Lisäksi tutkimuksella kerätään perusaineistoa erilaisten liikenteeseen ja maankäyttöön liittyvien tutkimusten ja liikenteen mallinnuksen pohjaksi.

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli