Liikenne Uutinen 25.2.2019

Vaalikysely 2019: Autoverosta luopuminen jakaa puolueet

Moottorin vaalikysely paljastaa, mitä mieltä kevään eduskuntavaaleihin valmistautuvat puolueet ovat autoilun verotuksesta.

Liikkuminen ja autoilu ovat monin tavoin keskiössä niin ihmisten arjessa kuin yritysten toiminnassa – ja koko yhteiskunnan toimivuudessa. Moottorin suuri vaalikysely paljastaa, mitä mieltä kevään eduskuntavaaleihin valmistautuvat puolueet ovat autoilun ja liikenteen verotuksesta.

Kysymykset esitettiin kaikille eduskunnassa edustettuna oleville puolueille. Liike Nyt -eduskuntaryhmä ei vastannut kyselyyn.

Tutustu vastauksiin – ja muista äänestää! Ennakkoäänestys alkaa 3.4., vaalipäivä on 14.4.

Tulisiko nykyisenkaltaisesta auton hankinnan verotuksesta eli autoverosta luopua? KYLLÄ / EI

Ja jos autoverosta tulisi luopua, niin millä aikataululla?

Keskusta

Ei, aivan kokonaan. Tulevalla vaalikaudella tulee kuitenkin jatkaa jo aloitettua veropoliittista linjaa autoveron alentamiseksi kohdentaen kevennykset erityisesti vähäpäästöisiin autoihin. Keskusta näkee, että kysymys liittyy läheisesti liikenteen päästöjen vähentämiseen, mikä vaatii monipuolisia toimenpiteitä. Liikenteen ja autojen verotuksen on perustuttava pitkäjänteiseen ja stabiiliin veropolitiikkaan. Vero- ja muiden liikennettä koskevien ratkaisujen yhteydessä on varmistettava aina, että liikkuminen pysyy kohtuuhintaisena joka puolella Suomea. Osalle suomalaisista auto on välttämätön ja jopa ainoa tapa liikkua pidempiä matkoja.

Kokoomus

Kyllä. Seuraavan hallituksen tulisi tehdä päätös siten, että päätöksestä koituu mahdollisimman vähän haittaa markkinoilla. Kokoomus on kaikkiaan ajanut autoveron poistamista jo pitkään. Istuva hallitus on keventänyt autoveron portaittain jo noin neljänneksellä. Uusien autojen kysynnän piristyminen on kuitenkin kasvattanut valtion verotuloja kokonaisuudessaan.

SDP

Ei. Autoverosta kokonaan luopuminen ei ole järkevää, koska markkinoilla on vielä runsaasti suuripäästöisiä automalleja. Näiden autojen autovero laskisi helposti kymmenestä tuhannesta ylöspäin, tämä olisi ilmastotavoitteille haitallista. Mikäli autoveron poisto kompensoidaan ajoneuvoverolla tai polttoaineverolla, alennus menee muille maksettavaksi.

Siniset

Kyllä. Autoverosta tulee luopua asteittain pidemmällä aikavälillä, jotta vältytään häiriöiltä automarkkinoihin.

Perussuomalaiset

Kyllä. Autoverosta luopuminen voitaisiin rahoittaa valtion budjettilinjauksilla välittömästi. Autoveron tuotto vuositasolla on noin miljardi euroa. Tuulivoiman tuotantotuesta luopuminen toisi suuruusluokaltaan 500 miljoonan euron vuosisäästöt. Lisäksi nykyisenlaisen sosiaaliperäisen, pitkälti tulonsiirtoihin perustuvan, maahanmuuton lakkauttaminen toisi säästöä vuositasolla vähintään miljardin euron verran. Tarvitaan ainoastaan tahtoa sekä tarvittava enemmistö tulevaan eduskuntaan, joka on valmis näihin perussuomalaisten esittämiin budjettilinjauksiin.

Vihreät

Ehkä. Autoliikenteen verotus kaipaa uudistamista. Painopistettä on siirrettävä ostamisesta käytön verotuksen suuntaan ja päästöperusteisuutta on vahvistettava. Kokonaisuudessa on otettava huomioon autovero, ajoneuvovero, polttoaineverot ja mahdolliset tienkäyttömaksut. Veromuutoksista on tehtävä aikataulu, jotta ala pystyy ennakoimaan ja sopeutumaan. Tässä vaiheessa emme ota kantaa siihen, voitaisiinko autovero poistaa kokonaisuudessaan. Olemme ehdottaneet nollapäästöisille autoille määräaikaista (5 vuotta) vapautusta sekä auto- että ajoneuvoverosta.

Vasemmistoliitto

Ei. Autoiluun liittyvät verot ja maksut tulee uudistaa kokonaisuutena.

RKP

Ei. Auton hankinnan verotuksesta luopuminen ei ole realistista, mutta se voisi ohjata ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoehtoihin.

Kristillisdemokraatit

Kyllä. Autoverosta tulisi ensin luopua vähäpäästöisten tai päästöttömien ajoneuvojen kohdalla, jolloin se olisi ns. valtion tuki näiden autojen hankintaan.

Tähtiliike

Kyllä. Kolmen vaalikauden aikana.

Mitä näistä tieliikenteen veroista voidaan nostaa, mitä laskea?

A, Polttoainevero voidaan NOSTAA / LASKEA

B, Vuotuinen ajoneuvovero voidaan NOSTAA / LASKEA

C, Autovero voidaan NOSTAA / LASKEA

Keskusta

A, Laskea. Päästöohjausta tuetaan keventämällä kestävien biopolttoaineiden verotusta.

B, Laskea

C, Laskea. Jo aloitettua veropoliittista linjaa autoveron alentamiseksi tulee jatkaa kohdentaen kevennykset erityisesti vähäpäästöisiin autoihin.

Kokoomus

A, Nostaa

B, Nostaa

C, Laskea

SDP

A, Polttoainevero tuskin laskee ilmastotavoitteet ja valtiontalouden huomioiden.

B, Nostaa ja Laskea, ajoneuvoveron hiilidioksidiohjausta voidaan kehittää tarvittaessa.

C, Laskea, SDP tukee autoveron alentamista nolla- ja vähäpäästöisten osalta autokannan kehittymiseksi.

Siniset

A, Laskea

B, Laskea

C, Laskea

Perussuomalaiset

A, Laskea

B, Laskea

C, Laskea

Vihreät

A, Nostaa

B, Nostaa

C, Laskea

Vasemmistoliitto

A, Nostaa päästöperusteisesti

B, Nostaa suuripäästöisillä autoilla, Laskea vähäpäästöisillä autoilla

C, Nostaa suuripäästöisillä autoilla, Laskea vähäpäästöisillä autoilla

RKP

A, Voidaan pitää ennallaan

B, Voidaan sopeuttaa niin, että ympäristöystävällisemmät vaihtoehdot hyötyvät

C, Voidaan sopeuttaa niin, että ympäristöystävällisemmät vaihtoehdot hyötyvät

Kristillisdemokraatit

A, Pidetään ennallaan

B, Laskea

C, Laskea

Tähtiliike

A, Nostaa

B, Laskea

C, Laskea

Tulisiko ottaa käyttöön ajoneuvojen paikantamiseen ja ajosuoritteeseen perustuva tievero? KYLLÄ / EI

Keskusta

Keskustalla ei ole asiaan virallista puolue-elinten vahvistamaa kantaa. Tienkäyttömaksu mahdollistaisi käyttäjä maksaa -periaatteen ja teknologian kehitys antaa siihen hyvät edellytykset.  Tienkäyttömaksuilla voitaisiin luokitella erilaiset tiet, alueet, kaupungit ja maaseutualueet eri hintaluokan alueiksi ja niille voitaisiin määritellä parlamentaariselta pohjalta erilaisia maksuja.

Toisaalta on paljon varauksellista suhtautumista paikantamiseen liittyviin kysymyksiin, esimerkiksi yksityisyyden suojan turvaamiseen. Jos tievero otetaan joskus käyttöön, on varmistettava, että liikenteeseen kohdistuvat verot ja maksut eivät kasvata kohtuuttomasti kenenkään liikkumisen kustannuksia. Monet pienituloiset tarvitsevat omaa autoa työmatkoillaan ja asioidessaan. Suomessa on monia alueita, joilla auton käyttö on ainoa tapa kulkea paikasta toiseen julkisen liikenteen heikon saatavuuden vuoksi.

Kokoomus

Kyllä. Ajoneuvoveroa voidaan kehittää kilometriperusteiseksi eli vero määräytyisi selkeämmin ajosuoritteen mukaan, jos se korvaa toisen tavan verottaa auton käyttöä. Aluksi ajoneuvon käyttöön perustuvaa ajoneuvoveroa voitaisiin esimerkiksi testata vapaaehtoisilla kokeiluilla ajokilometrien ja ajoajan mukaan. On kuitenkin tärkeää huolehtia ihmisen yksityisyydensuojasta, ajoneuvojen paikantamistietojen käyttö vaatii lisää selvitystä.

SDP

Ei. Ensin pitäisi arvioida paikantamiseen perustuvan järjestelmän kustannukset ja vaikutukset. Älykäs järjestelmä, joka huomioisi yksityisyyden suojan ja pystyisi hinnoittelemaan alueittain ja vuorokauden ajan mukaan liikkumisen, voisi olla oikeudenmukaisin tapa hinnoitella liikennettä. Toinen kysymys on, saataisiinko tästä järjestelmästä Suomen kaltaisessa maassa tarpeeksi hyötyä irti kustannuksiin nähden.

Siniset

Ei.

Perussuomalaiset

Ei. Perussuomalaiset eivät kannata kaavailtua kyttää ja kyylää -järjestelmää. Perussuomalainen lähtökohta on, että suomalaisella tulee olla perustuslaillinen oikeus liikkua vapaasti, ilman ulkopuolista kontrollia sekä nyt että tulevaisuudessa. Lisäksi kaavailtu vero on kustannus-hyötysuhteeltaan äärimmäisen huono. Huono kustannus-hyötysuhde ei tippaakaan korjaannu sillä, että veron korkeat keräämiskustannukset vyörytetään lainsäädännön pakkokeinoin jo ennestään kuritettujen autoilijoiden maksettavaksi.

Vihreät

Kyllä. Kunhan yksityisyyden suoja turvataan. On järkevä ajatus kerätä maksua todellisen tienkäytön perusteella ja painottaa tämä siten, että liikkuminen on edullista siellä, missä omalle autolle ei ole mielekästä vaihtoehtoa, ja kalliimpaa siellä, missä esimerkiksi joukkoliikenne ja pyöräily ovat todellisia vaihtoehtoja. Järjestelmän reunaehdoissa on kuitenkin oltava tarkkana: järjestelmä, jossa viranomainen pystyy seuraamaan yksittäisen ihmisen liikkeitä paikasta toiseen, ei ole hyväksyttävissä. Ensi vaiheessa on laadittava lainsäädäntö, joka mahdollistaa tienkäyttömaksujen käyttöönoton ja esimerkiksi ruuhkamaksut pääkaupunkiseudulle.

Vasemmistoliitto

Kyllä. Tienkäyttömaksut ovat keino suunnata liikenteen maksuja oikeudenmukaisesti, eli maksut olisivat suuremmat siellä, missä julkinen liikenne on realistinen mahdollisuus, ja pienemmät siellä missä oman auton käyttö on pakollista. Esimerkiksi ruuhkamaksut voitaisiin ottaa nopeastikin käyttöön pääkaupunkiseuduilla, jossa on toimiva julkinen liikenne. Ajoneuvojen sijaintitietojen hyödyntämiseen liittyy vielä esimerkiksi yksityisyydensuojaan liittyviä kysymyksiä, jotka on ratkaistava. Ihmisellä tulee aina olla tieto siitä, mitä tietoja hänestä kerätään ja mihin niitä käytetään. Tienkäyttömaksujen laajempi käyttöönotto tulee tapahtua osana liikenteen verojen ja maksujen kokonaisuudistusta.

RKP

Ei.

Kristillisdemokraatit

Ei. Ei tällä hetkellä mutta tämän kaltainen tievero voi olla tarpeellinen tulevaisuudessa.

Tähtiliike

Ei.

Jaa artikkeli