12.5.2021

Äänestäjä, päätät myös liikenteestä kuntavaaliuurnilla!

Kohta on aika äänestää ja ottaa kantaa, mutta tiedätkö, mitä puolueesi on linjannut liikenteestä?

Kesäkuun 13. päivä ne ovat edessä: kertaalleen koronan vuoksi huhtikuusta siirretyt kuntavaalit.

Kohta on siis aika äänestää ja ottaa kantaa. Mutta oletko tietoinen mitä eri puolueiden vaaliohjelmat kertovat liikenteestä?

Moottori kävi lävitse yhdeksän eduskuntapuolueen kunnallisvaaliohjelmat sillä silmällä, mitä linjauksia niistä löytyy ihmisten liikkumisedellytysten ja liikenteen näkökulmista.

Eroja on esimerkiksi sen suhteen, kuinka kattavasti liikenne on mukana vaaliohjelmissa. Eroja linjauksista löytyy myös siitä näkökulmasta kannattaako puolue tietulleja tai ruuhkamaksuja.

Valistunut äänestäjä perehtyy mielipuolueensa linjauksiin eri aiheista kuten liikenteestä ja seuloo sen riveistä suosikkiehdokkaansa – ja seuraa tämän poliittista toimintaa ja edesottamuksia seuraavat neljä vuotta.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Valtuutetuilla on valtaa liikkumisasioissa

Kunnanvaltuutetuilla on valtaa, sillä kunnallinen itsehallinto nauttii Suomessa vahvaa lainsäädännöllistä suojaa. Ylin poliittinen päätösvalta kunnissa kuuluu valtuustolle, jolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuutetut päättävät nelivuotiskaudellaan myös useista liikenteeseen ja ihmisten liikkumisedellytyksiin liittyvistä asioista.

Kunnallisvaalit ovat siis myös liikennevaalit. Kuten Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen totesi Moottorin (1–2/2021) kolumnissaan, kuntien päätöksenteolla on merkittävä vaikutus liikkumiseen ja sen kustannuksiin.

Ihmisten arjen liikkumistarpeiden ja sujuvien liikkumistapojen kannalta on merkityksellistä, millainen on oman kotiseudun yhdyskuntarakenne ja sen muotoutuminen taas on kuntien kontolla, joilla on alueellaan kaavoitusmonopoli. Kuntapäättäjillä on Niemisen mukaan päätösvaltansa suomana merkittävä keinovalikoima edistää tai haitata kuntalaisten erilaisia liikkumistapoja.

Pysäköinnistä joukkoliikenteeseen

Autoliiton Pasi Nieminen listaa autoilijan arkeen kuntapolitiikassa vaikuttavia asioita – eikä lista ole ihan lyhyt!

Valtuutettujen päätösvallassa olevia asioita kotikunnassasi ovat: pysäköinnin hinnoittelu, julkisten pysäköintipaikkojen määrä, uudisrakentamiseen liittyvät pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitteet, yleiset liikennejärjestelyt, pysäköintilaitosten rakentaminen, joukkoliikenteen palvelutaso liityntäpysäköinteineen, henkilöautoliikenteen sujuvuus sekä katu- ja tieverkon kehittäminen ja hoito.

– Näillä asioilla on vaikutusta arjen sujuvuuteen ja kustannuksiin.

Kuntavaaleille luo taustaa, että liikenteen haitallisten kasvihuonepäästöjen vähentämiskeinoista päättäminen on paraikaa etenemässä kolmivaiheisesti. Mikäli aiemmissa vaiheissa toteutetut toimet eivät riitä siihen, että päästöjen puolittaminen vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä olisi toteutumassa, tekee maan hallitus päätökset muista toimista. Tätä varten hallitus jatkaa esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden kansallisen päästökaupan sekä ajoneuvokilometreihin ja tieluokkiin perustuvan liikenneveromallin valmistelua.

Autoliitto: ruuhkamaksu olisi turha kaupunkivero

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen uumoilee, että monissa suurissa Suomen kaupungeissa pohditaan uudenlaista liikenteen rahastuskeinoa. Mahdollisten ruuhkamaksujen käyttöönoton edellytys tosin on hyväksytty hallituksen esitys asiasta.

Niemisen mukaan kaupunkialueiden ruuhkamaksuissa olisi kyse uudesta kaupunkiverosta, jossa tavoitteena on saada lisää verotuloja autoa käyttäviltä oman kunnan ja erityisesti naapurikuntien asukkailta. Niemisen mukaan näillä verotuloilla rahoitettaisiin muita kuin autojen käyttöön kohdistuvia investointeja ja menoja.

Autoliitto on useaan otteeseen tuonut esiin, että etätyö- ja etäyhteydet yleistyvät nopeasti ja liikenteen tosiaikainen tilannetieto luo edellytyksiä liikenteen hallintaan ilman uusia maksuja tai pakottavia rajoituksia.

– Suomessa ei ole ruuhkia eikä niiden torjuntaan tarvita tulevaisuudessakaan kallista uutta veronjärjestelmää. Veropohjan laajentaminen ja järjestelmän käyttöönotto myöhemmin valtakunnallisesti ovat myös todellisia riskejä tällaisissa veromalleissa, Nieminen linjaa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Linjauksia liikenteestä – mitä kertovat eri poliittisten puolueiden kunnallisvaaliohjelmat

Suomen Keskusta

Suomen Keskustan vaaliohjelman mukaan liikkumisen pitää olla sujuvaa ja kaikille kustannuksiltaan kohtuullista. ”Liikenne tulee nähdä palveluna. Teknologian hyödyntämisellä ja useiden eri liikennemuotojen yhdistelemisellä liikkumisesta voidaan tehdä tehokasta ja ympäristöystävällistä. Tämä lisää liikkumisen vapautta kaikkialla Suomessa.”

”Autottomaan elämään on tarjottava mahdollisuus ainakin kaikissa kaupungeissa. Suomi on iso maa. Missä autoilulle ei ole todellisia vaihtoehtoja, auton käytöstä ei pidä rankaista veronkorotuksilla ja uusilla maksuilla.”

Puolue on eritellyt tavoitteita kunnan koon ja rakenteen perusteella. Pienten kuntien ja harvaan asuttujen alueiden osalta puolue linjaa, että ”tarvitsemme tiestön kunnostamista ja tuettua joukkoliikennettä, palveluautoja ja -busseja eri väestöryhmien tarpeisiin.”

Seutukaupunkien ja keskisuurten kuntien osalta tavoitteita ovat: ”Suuria keskuskaupunkeja ympäröiville kunnille on tärkeää, että julkinen liikenne keskuskaupunkiin sekä alueen poikittaisliikenne ovat sujuvia. Lähijunaliikennettä pitää kehittää ympäri maan niin, että se palvelee paremmin esimerkiksi työmatkaliikennettä.”

Väkirikkaista seuduista puolueella on eniten sanottavaa: ”Suurissa kaupungeissa on tärkeää, että kaupunkien sisäinen julkinen liikenne toimii. Kaupunkien tulee panostaa julkiseen liikenteeseen ja ottaa kaupunkilaiset mukaan sen suunnitteluun.”

Puolueen tavoitteissa suurten kaupunkien välinen junaliikenne olisi toimivaa, mutta julkiset liikenneyhteydet tulisi turvata ”myös suurten kaupunkien reuna-alueilla.”

Liikkumistavoista todetaan: ”Maksujen tulee kannustaa julkisen liikenteen käyttöön oman auton käyttämisen sijaan siellä, missä julkista liikennettä on saatavilla. Kaupunkipyörät, sähköpotkulaudat ja vastaavat ratkaisut täydentävät joukkoliikennejärjestelmää ihmisläheisesti ja sujuvoittavat kaupunkiliikennettä.”

Keskustan kuntavaaliohjelma löytyy täältä.

Kansallinen Kokoomus

Kokoomuksen vaaliohjelman mukaisesti vapaus liikkua on ihmisen perusoikeus. ”Ihmiset liikkuvat siksi, että se on hauskaa ja hyödyllistä – töihin, harrastuksiin, päiväkotiin, kouluun tai vaikkapa sukulaisten luo. Jokaisessa kunnassa liikkumisen tulisi olla sujuvaa.”

Liikenteen päästöistä puolue toteaa vaaliohjelmassaan, että ”vähennetään liikenteen päästöjä fiksusti ja vaikuttavasti.”

Yksityisautoilusta ja joukkoliikenteestä vaaliohjelma linjaa seuraavasti: ”Oma auto on valtaosalle suomalaisista välttämättömyys. Tarvitaan myös hyvin toimiva joukkoliikenne sekä hyvät kävelyn ja pyöräilyn edellytykset. Näin myös alueiden vetovoima kasvaa.”

Tulevaisuuden liikenteestä tuodaan esiin, että ”pitää sovittaa yhteen vähenevät päästöt ja sujuva liikkuminen. Järkevä tavoite ei ole liikkumisen tai autoilun, vaan päästöjen vähentäminen. Emme kannata tietulleja, jotka tulisivat jo nykyisen kireän verotuksen päälle suomalaisten maksettavaksi.”

Kokoomuksen kuntavaaliohjelma löytyy täältä.

Vihreä liitto

”Vihreä kunta mahdollistaa vähäpäästöisen liikkumisen kaikille asuinpaikasta riippumatta. Suurissa kaupungeissa tämä tarkoittaa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytysten parantamista. Biokaasu- ja sähköautojen sekä kimppakyytien avulla voidaan vähentää liikkumisen päästöjä siellä, missä joukkoliikennettä ei ole järkevää järjestää”, linjaa vaaliohjelma.

”Pyöräilyä ja kävelyä voidaan edistää kaiken kokoisissa taajamissa. Se kannustaa ilmastoystävällisempään liikkumiseen ja luo turvallisempaa ympäristöä, kun liikenneonnettomuudet vähenevät.”

Vihreiden liikkumisen tavoitteita: ”Vähennetään kaupungeissa ja taajamissa liikkumisen tarvetta kaavoituksella, joka tähtää tiiviiseen ja joukkoliikenteen järjestämisen kannalta toimivaan yhdyskuntarakenteeseen. Lisätään joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja tehdään siitä vaihtoehto entistä useammalle. Alennetaan joukkoliikennelippujen hintoja ja pidetään huolta, että erityisryhmille kuten nuorille, opiskelijoille ja eläkeläisille on vähintään 50 %:n alennus.”

Raideliikenteestä ja kävelystä kerrotaan muun muassa seuraavaa: ”Lisätään raideliikennettä sekä suurten kaupunkiseutujen paikallisliikenteessä että kaupunkiseutujen välillä. Kasvatetaan kävelyn ja pyöräilyn suosiota rakentamalla nykyistä parempia kävely- ja pyöräteitä, parantamalla niiden talvikunnossapitoa sekä laatimalla joka kuntaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmat.”

Puolue edistäisi ”harvemmin asutuilla alueilla vähäpäästöisempää autoilua kannustamalla kuntia, taloyhtiöitä ja yrityksiä rakentamaan sähköauton latauspisteitä ja biokaasuautojen tankkausasemia.”

Vihreät kannattavat ruuhkamaksuja: ”Suurimmissa kaupungeissa voidaan ottaa käyttöön ruuhkamaksut liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi ja autoilun haittojen minimoimiseksi. Tuotot ohjataan joukkoliikenteen tukemiseen.”

Pysäköintiasioista linjataan, että ”luovutaan kattavan joukkoliikenteen alueella pysäköinnin vähimmäismäärän määräävistä pysäköintinormeista ja siirrytään markkinaehtoiseen pysäköintiin.”

Vihreiden kuntavaaliohjelma löytyy täältä.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Pääministeripuolue SDP kiteyttää vaaliohjelmansa alkuvirkkeessä, että ”Turvallinen arki muodostuu monista palasista: kohtuullisista asumiskuluista turvallisessa ympäristössä, lähipäiväkodista ja toimivasta liikenteestä.” Puolue viittaa tuonnempana kansallisiin päästötavoitteisiin ja siinä yhteydessä toteaa, että ”uudistukset energiantuotannossa, liikkumisessa, yhdyskuntarakentamisessa ja kiertotaloudessa edesauttavat ekologisesti kestävää kasvua ja työllisyyttä.”

Joukkoliikenteen kehittäminen on puolueen vaaliohjelman keskiössä.

”Liikenteen ja liikkumisen kehittämisessä on panostettava joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn, kävelyyn ja muihin ilmastokuormitusta vähentäviin liikkumismuotoihin. Asuinalueet tulee suunnitella niin, että arjen palvelut, harrastukset ja työpaikat ovat saavutettavissa julkisen ja kevyen liikenteen keinoin. Joukkoliikenteen saatavuudesta ja toimivuudesta on huolehdittava koko maassa, myös suurten kaupunkiseutujen ulkopuolella.”

SDP:n kuntavaaliohjelma löytyy täältä.

Perussuomalaiset

Perussuomalaisilla on liikkumisesta seuraavia ajatuksia: ”Liikennerakentamista tulee miettiä sen mukaan, että se palvelee liikkumista ja on kustannustehokasta. Rakentaminen ei saa tapahtua sellaisista lähtökohdista, joissa jotain kulkemisen muotoa syrjitään ja toista suositaan ideologisista syistä. Tästä esimerkkinä käy nykyinen raideliikenteen ylikorostaminen ja toisaalta autoilun hankaloittaminen esimerkiksi ruuhkamaksuilla, jotka eivät perussuomalaisten mielestä kuulu Suomen teille.”

Puolue tuo esiin Suomen olosuhteet. ”Kaikilla kulkumuodoilla on oma paikkansa siinä, että Suomi saadaan pidettyä liikkeessä. Suomi on pitkien etäisyyksien maa, ja valtaosassa maata ei ole mahdollista pärjätä ilman omaa autoa.”

Puolue kaipaa liikenneratkaisujen suunnitteluun kustannustehokkuutta. Eri kulkumuodoista ja liikkumisen edellytyksistä kiteytetään: ”Julkisella liikenteellä, pyöräilyllä ja yksityisautoilulla on oma paikkansa – mitään liikkumisen muotoa ei saa rankaista tai suosia ideologisista syistä. Toimivaa bussiliikennettä ei saa hankaloittaa ideologisilla raideratkaisuilla. Teiden ylläpitoa ei voi jättää tiheästi asutuilla alueilla asukkaiden itsensä huolehdittavaksi. Tien kulkukelpoisena pitäminen kuuluu kunnan perustehtäviin.”

Perussuomalaisten kuntavaaliohjelma löytyy täältä.

Vasemmistoliitto

Vasemmistoliitto tuo vaaliohjelmassaan esille liikenteen päästöt. ”Koska ihmisten liikkumistarpeet ovat erilaisia kaupungeissa ja haja-asutusalueilla, tarvitaan eri puolella Suomea erilaisia ratkaisuja – mutta yhteistä on, että liikkumisen vähäpäästöisyyttä tulee edistää niin tiiviisti asutuissa kaupungeissa ja taajamissa kuin haja-asutusalueillakin. – – Kohtuuhintainen, vähäpäästöinen, sujuva ja esteetön joukkoliikenne on inhimillisesti, taloudellisesti ja ekologisesti järkevää. Kevyen liikenteen väylistä ja ajoradoista on pidettävä hyvää huolta, mikä ehkäisee onnettomuuksia.”

Joukkoliikenteen kehitys on keskeisesti esillä: ”Tiheillä kaupunkialueilla joukkoliikenteen on mahdollistettava autoton elämä, haja-asutusalueilla vähintään päivittäisasiointi. Kunnissa pitää kokeilla kylien välistä kutsuliikennettä ja yhteiskuljetuksia. Lippuhintojen osalta joukkoliikenteen tulee olla auton omistamista edullisempi vaihtoehto ja saavutettavissa tulotasosta, iästä, terveydentilasta tai vammasta riippumatta. Tavoitteena on mahdollisimman edullinen joukkoliikenne koko Suomessa. Kaupunkialueilla tehostetaan joukkoliikennettä kehyskunnista esimerkiksi liityntäpysäköintiä kehittämällä.”

Puolue laadituttaisi kaikkiin kuntiin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman: ”Kävely ja pyöräily ovat ensisijaisia liikennemuotoja uusia alueita kaavoitettaessa. Keskusta-alueilla lisätään kävelykatuja ja levennetään jalkakäytäviä sekä rakennetaan nopeiden pyöräyhteyksien väyliä.”

Autoilusta puolue linjaa: ”Välttämättömän henkilöautoliikenteen muuttaminen mahdollisimman suuressa määrin sähkö- ja kaasukäyttöiseksi on tärkeä keino pienentää sen päästöjä.”

Puolue ei ole tyytyväinen tankkaus- ja latausverkostoon. ”Biokaasua pitää olla mahdollista tankata ja sähköä ladata myös ruuhka-Suomen ulkopuolella. Biopolttonesteet voivat toimia siirtymäratkaisuna, kun mennään kohti pitkän ajan tavoitteita, kuten sähköistettyä liikennettä, biokaasua ja synteettisiä polttoaineita. Tuetaan autojen yhteiskäyttöä pysäköintisuunnittelulla ja latauspisteillä. Kuntien autoja voidaan avata yhteiskäytölle, kun ne eivät ole virkakäytössä.”

Vasemmistoliiton kuntavaaliohjelma löytyy täältä.

RKP

Ruotsalaisen kansanpuolueen vaaliohjelma nostaa esiin päästötavoitteet: ”Haluamme puolittaa liikennepäästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Haluamme lisätä sähköautojen latausasemien ja biokaasuautojen tankkauspisteiden määrää sekä edistää ympäristöystävällisiä autoja tukevaa pysäköintipolitiikkaa.”

Vaaliohjelma ottaa kantaa myös eri kulkutapoihin. ”Haluamme yhä useampien käyttävän kestäviä kulkuvälineitä. Teemme työtä hyvien liikenneyhteyksien ja hyvän liikennesuunnittelun edistämiseksi sekä kevyen liikenteen väylien ja autottomien alueiden lisäämiseksi. Haluamme edistää toimivaa joukkoliikennettä ja liikkuvuuspalvelujen lisäämistä – autottomuuden on oltava helppoa etenkin kaupungeissa.”

RKP:n mukaan ”hyvin toimiva joukkoliikenne tarkoittaa sekä esikaupunkialueiden ja keskusalueiden välisiä että poikittaisia reittejä.” Puolue kehittäisi keskustaajamien ja pienempien, hieman etäisempien kuntien välistä seutuliikennettä: ”Sinun on voitava olla pysäkillä suojassa tuulilta ja tuiskuilta.”

RKP:n kuntavaaliohjelma löytyy täältä.

Liike Nyt

Liike Nyt ottaa kuntavaaliohjelmassaan kantaa liikkumiseen seuraavasti: ”Liikkumista kuntien välillä ja kasvukeskusten ympärillä tulee helpottaa. Tämä tarkoittaa erityisesti investointeja raide- ja tieliikenteeseen.”

Henkilöautoilun kallistumisen suhteen puolue painottaa, että ”Liike ei tue autoilun kustannusten nousua.”

Kulkuyhteyksien toimivuus vaikuttaa puolueen mukaan moneen: ”Kasvukeskukset, maaseutu ja kaupunkien keskustat pysyvät elinkelpoisina hyvien kulkuyhteyksien kautta. Sujuvat yhteydet vapauttavat ihmiset päättämään omasta asuinpaikastaan, kun työssäkäyntialueet laajenevat. Yrityksille ja koko maan elinvoimaisuudelle on tärkeää, että kasvukeskuksista löytyy kohtuuhintaista asumista, jotta työvoima voi liikkua maan sisällä kysynnän mukaan. Liikkumista tukisi myös asuntojen myynnin vapauttaminen varainsiirtoverosta.”

Puolueelle ”Hiilineutraali Suomi on tavoite, joka tarjoaa kasvun ja viennin mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.”

Liike Nytin kuntavaaliohjelma löytyy täältä.

Suomen Kristillisdemokraatit

”Toimiva tie- ja rautatieverkko mahdollistaa koko Suomen pitämisen elinvoimaisena. Hyvä liikenne on turvallista ja ympäristöystävällistä. Liikennejärjestelmien kehittäminen on otettava alusta alkaen huomioon, kun suunnitellaan uusia asuinalueita. Joukkoliikennettä on kehitettävä kuntalaisia kuunnellen ja pyrkien lisäämään sen käyttöä”, kiteytetään kuntavaaliohjelmassa.

Puolue pyrkisi säilyttämään kohtuulliset joukko- tai asiointiliikenneyhteydet myös

taajama-alueiden ulkopuolella, ”vaikka markkinaehtoiselle liikennöinnille ei olisi edellytyksiä.” Puolue kannattaa yhteisautoilua ja liikenteen sähköistymistä: ”Kannustamme kehittämään erilaisia autonvuokraus- ja kimppakyytijärjestelmiä sekä liikkumispalvelujen integroitumista. Kannatamme liikenteessä siirtymistä pois fossiilisista polttoaineista kohti ilmastoystävällisempiä energialähteitä, kuten biokaasua, sähköä ja synteettisiä polttoaineita.”

Myös pendelöinti tuodaan esille: ”Pidämme tärkeänä liityntäliikenteen toimivuutta ja riittävien, edullisten pysäköinti- mahdollisuuksien turvaamista sujuvaan pendelöintiin.”

Joukkoliikenteen kehittämisestä kirjataan seuraavaa: ”Tuetaan alennuksia nuorisolle, opiskelijoille, lastenvaunujen kanssa kulkeville ja eläkeläisille. Kannustetaan joukkoliikenteen käyttöä lisääviin kokeiluihin, esimerkiksi että ruuhka-aikojen ulkopuolella kulkeville tarjotaan edullisempia lippuja.”

Kevyen liikenteen väylistä puolue toteaa, että ”kevyen liikenteen määrän ja nopeuksien kasvaessa myös väyläverkon turvallisuuteen on kiinnitettävä enemmän huomiota.”

Kristillisdemokraattien kuntavaaliohjelma löytyy täältä.

Teksti ja kuvat: Marko Jokela

Luetuimmat