16.6.2020

Taksien sääntely rukataan uusiksi – toiveissa palauttaa kuluttajien karissut luottamus

Taksilaki 2020

Korjattavaa on taksikyytien hinnoittelun selkeydessä ja vertailtavuudessa sekä luottamuksessa taksipalvelujen laatuun.

Taksialan sääntelyn höllentäminen on osoittautunut monin eri tavoin onnettomaksi, tarkastellaanpa asiaa kuluttajien luottamuksen, hinnoittelun läpinäkyvyyden tai taksien saatavuuden näkökulmasta. Nyt kuluttajien luottamus halutaan palauttaa.

Kaksi vuotta koetelluissa käytännöissä on paljon korjattavaa. Kaiken taustalla on silloisen liikenneministeri Anne Bernerin voimallisesti ajama taksiliikenteen vapautus ja 1.7.2018 voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki.

Ongelmat myöntää myös nykyinen liikenneministeri Timo Harakka (sd.), joka arvioi aiemmassa uutisessamme nykymenoa seuraavasti: ”Tarvetta korjaussarjalle on, sillä taksit ovat monelle tärkeä ja usein ainoa mahdollinen liikkumismuoto. Palvelua koskevasta epävarmuudesta tulisi siis päästä eroon.”

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Moni asia muuttui – myös huonoon suuntaan

Kahden vuoden takainen uudistus merkitsi alalle tulon helpottumista, sillä taksilupien kiintiöistä luovuttiin, eikä taksiyrittäjiltä vaadittu enää yrittäjäkoulutusta. Samoin luovuttiin enimmäishinnoista ja hinnoittelusta tuli vapaata. Myös kuljettajille asetettuja vaatimuksia kevennettiin. Taksiyrityksille laki antoi mahdollisuuden päättää itse toimintansa laajuudesta, toiminta-alueesta ja -ajoista sekä hinnoista.

Sääntelyn vapauttaminen toi epätoivottuja seurauksia: epävarmuus lisääntyi, kuluttajien luottamus palvelun laatuun heikkeni ja kyytihintojen hahmottaminen ja vertailu hankaloitui. Taksipalvelujen saatavuus etenkin harvaan asutuilla seuduilla sai osakseen kritiikkiä.

Runsaasti kohennettavaa

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan taksisääntelyn korjausta. Taksisääntelyn korjaussarjan valmistelu on kirjattu myös pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen ohjelmaan. Luonnoksessa hallituksen esitykseksi rukataan liikenteen palveluista annettua lakia. Muokkaus koskee myös tieliikennelain 155 pykälää sekä ajoneuvolain 25 ja 27 a pykäliä.

Korjattavaa on runsaasti ja tavoitetilaan on vielä matkaa. Moni taksinkäyttäjä käyttäisi kokemustensa perusteella nykytilasta suorasukaisempiakin arvioita ja karkeampia ilmauksia.

Ministeriön mukaan ehdotettujen muutosten tavoitteena on parantaa taksitoiminnan turvallisuutta, harmaan talouden torjuntaa ja hinnoittelun läpinäkyvyyttä sekä kohentaa viranomaisten mahdollisuuksia muodostaa tilannekuva taksipalvelujen saatavuudesta.

Hinnoitteluun muutoksia

Taksialan vapautumisen lieveilmiöistä merkittävimpiä on ollut kuluttajille epäselvä kyytihinnoittelu, jonka läpinäkyvyys ei ole toivotulla tasolla. Ehdotuksen hinnoittelutapojen muutoksilla tuetaan sitä, että taksimatkojen hintojen vertailtavuus paranisi nykyisestä.

Käytännölliseltä ja järkeenkäyvältä tuntuu ehdotus, jonka mukaan kadulta tai taksitolpalta otettavissa kyydeissä olisi käytettävä tiettyä hinnoittelurakennetta ja esitettävä taksin ulkopuolella 10 km/15 min esimerkkimatkan hinta tai tarjottava matkaa kiinteällä hinnalla.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Selkeyttä haettu aiemminkin

Kyytihinnoitteluun tuli hieman lisää ryhtiä alkuvuodesta: helmikuun alusta jälkeen takseissa on tullut olla selkeästi näkyvillä hinnasto, josta käy ilmi matkan hinta tai hinnan määräytymisen perusteet. Hinnaston koko, ulkoasu ja siinä käytetyt symbolit on tarkkaan määritetty. Yhdenmukaistamisen tavoitteena oli tehdä taksien hintavertailusta helpompaa ja selkeämpää asiakkaalle, joka ottaa kyydin esimerkiksi taksitolpalta.

Traficomin määräyksessä on tarkat säädökset tarrojen koosta, väristä ja tekstien koosta.

Hinnastomuutos oli liikenne- ja viestintävirasto Traficomin valtakunnallinen määräys, ja se koskee ennalta tilaamattomia, esimerkiksi taksitolpalta otettavia kyytejä, jolloin matkustajan on usein verrattain lyhyessä ajassa kyettävä vertailemaan ja arvioimaan eri taksipalvelun tarjoajien esittämiä hintoja.

Hinnasto on esitettävä ajoneuvon oikeanpuoleisessa takasivuikkunassa, muualla ajoneuvon oikealla sivulla tai muutoin ajoneuvon oikealle sivulle näkyvässä paikassa siten, että se on matkustajan mahdollisimman helposti havaittavissa ajoneuvon ulkopuolelta. Kuluttajan niin pyytäessä taksinkuljettajan tulee kertoa kyytihinta tai hinnanmääräytymisen perusteet myös suullisesti.

Taksamittari tai vastaava laite

Monia kuluttajia on taksisekasorron aikana kismittänyt epätietoisuus taksikyydin hinnasta. Ministeriön esitysluonnoksen mukaan kaikissa takseissa tulisi käyttää joko taksamittaria tai muuta laitetta tai järjestelmää. Taksamittaria täytyisi käyttää, kun kyydin hinta perustuu matkan pituuden ja ajan mittaamiseen ajon aikana.

”Muussa tapauksessa taksissa olisi käytettävä muuta laitetta tai järjestelmää, joka kerää ja säilyttää laissa erikseen määritellyt verovalvontaa varten tarvittavat vähimmäistiedot. Kaikista taksikyydeistä olisi velvollisuus kerätä samat vähimmäistiedot sähköisessä muodossa riippumatta tietojen keräämiseen käytettävästä laitteesta, matkan luonteesta tai sen maksutavasta”, ministeriö linjaa.

Näiden muutosten tavoitteena on edistää kuluttajan mahdollisuuksia saada tietoa matkasta ja myös torjua osaltaan harmaata taloutta.

Kuljettajakokeen puutteet myönnetään

Ehdotuksessa puututaan myös nykyisessä kuljettajakoulutuksessa havaittuihin epäkohtiin. Pakollista taksinkuljettajan koetta halutaan kehittää huomioimaan entistä paremmin erityisryhmien palveleminen. Kuljettajakokeessa aiotaan lisätä painotusta kysymyksiin, jotka arvioivat ammattitaitoa matkustajien avustamisessa ja turvallisuudesta huolehtimisessa, eri matkustajaryhmien erityistarpeiden huomioimisessa, asiakaspalvelutilanteissa sekä kuljetusten ja liikenteen turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden arvioimisessa.

Lisäksi kokeessa todettuun vilppiin ehdotetaan hallinnollisia seuraamuksia.

Uusi ajatus on vapaaehtoinen koulutus, joka koskisi toimimista erityisryhmien kanssa. Vapaaehtoisen koulutuksen suorittamalla kuljettaja voisi osoittaa hankkineensa taksinkuljettajan perustietoja kattavammat valmiudet toimia erityisryhmien palvelutilanteissa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Taksikupu auttaa tunnistamaan

Taksien tunnistaminen taksiksi on sekin vaikeuttanut niiden sujuvaa käyttöä ja luonut kuluttajissa epävarmuutta. Tämä epäkohta poistunee.

Tunnistettavuuden parantamiseksi taksivalaisin (taksikupu) olisi tuoreen ehdotuksen mukaan jatkossa pakollinen silloin, kun ajoneuvo on taksikäytössä.

Ota kantaa ehdotuksiin!

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja taksisääntelyssä havaittujen epäkohtien korjaamiseen liittyvistä ehdotuksista. Niitä voi jättää 9.7. mennessä. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto Lähde: liikenne- ja viestintäministeriö, www.lausuntopalvelu.fi, Traficom

Luetuimmat