Liikenne 16.3.2016

Autoliitto harventaisi uusien autojen katsastusväliä

Ensikatsastusta ehdotetaan nelivuotiaille autoille.

Autoliiton mukaan uusien henkilöautojen katsastaminen tiuhaan on turhaa, sillä uusissa autoissa on erittäin harvoin merkittäviä vikoja, jotka johtaisivat katsastuksessa auton hylkäykseen.

– Autoilijan kannalta kyse on turhasta rahastuksesta, sillä nykyautot ovat teknisesti niin toimintavarmoja, ettei niitä tarvitsisi katsastaa niin tiuhaan kuin nykyisin, Auto­lii­ton toi­mi­tus­joh­taja Pasi Nie­mi­nen sanoo.

– Riittäisi hyvin, että auto katsastetaan ensimmäisen kerran nelivuotiaana, seuraavat kaksi kertaa kahden vuoden välein ja siitä eteenpäin vuosittain, Nie­mi­nen ideoi.

Laskeva hylkäystrendi

Ideoinnin taustaksi Nieminen on penkonut läpi katsastustilastoja, joiden perusteella hylkäysten vähenemistrendin suunta on selvä: laskeva, olipa auton ikä kolme, viisi tai 12 vuotta. Autoliitossa on käyty lävitse henkilöautojen hylkäysmääriä vuosien 2011 ja 2015 välillä. Autojen ikähaarukka on 3–12 vuotta.

– Viranomaisen eli Trafin kokoamat hylkäysmäärät kertovat, että niiden määrä on laskeva.

Kun vuonna 2011 kolmivuotiaista autoista hylättiin 5,45 prosenttia, oli vastaava luku viime vuonna laskenut kolmeen prosenttiin.

– 97 autoilijaa sadasta kävi siis turhaan katsastuskonttorilla, Nieminen kiteyttää.

Tyyppiviat hoituvat takaisinkutsuilla

Jos jossakin nuoressa automallissa on tyyppivika, hoituu niiden autojen kuntoonsaattaminen Niemisen mukaan tehokkain takaisinkutsuin, joihin Trafi velvoittaa maahantuojan.

– Tehostetaan takaisinkutsuja, jottei kukaan joudu ajamaan autolla, joissa on piilevä vika, joka voi vaarantaa turvallisuutta, mutta karsitaan turhaa katsastamista. Eikös norminpurku ole päivän sana?, Nieminen haastaa.

Tasa­laa­tui­sesti suo­ri­te­tut kat­sas­tuk­set ovat Niemisen mukaan autoi­li­jan oikeus myös kulut­ta­jan­suo­jan näkö­kul­masta. Autoliitto on aiemmin kiinnittänyt huomiota katsastustoiminnan laatuun.

Tuolloin taustalla oli Trafin viime loka­kuussa tekemä valvontaisku, jossa viranomainen vei kat­sas­tet­ta­viksi kaksi ben­sii­ni­moot­to­rista Honda Accor­dia vuo­si­mal­lia 2004–2006. Autoille teh­tiin 75 koe­kat­sas­tusta. Kat­sas­tus­pai­kat eivät tien­neet kat­sas­ta­vansa tes­ti­au­toja. Autoi­hin oli tee­tetty vikoja tai muu­tok­sia, joi­den löy­ty­mistä koe­tel­tiin.

Tes­ti­au­to­jen kuu­desta viasta kolme oli lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den kan­nalta vaka­via ja sel­lai­sia vikoja, että jokai­sen niistä olisi tul­lut joh­taa auton hyl­käyk­seen. Kat­sas­tuk­sissa (75) tes­ti­auto tuli hylä­tyksi 50 ker­taa ja hyväk­sy­tyksi 25 ker­taa.

Jaa artikkeli