taksi

Liikenne Uutinen 20.9.2016

Liikennekaari uudistaa taksialan

Hintojen ja taksien määrän sääntelystä luovutaan.

Kun liikennekaari toteutuu, liikennemuotojen väliset rajat häviävät ja on mahdollista muodostaa liikenneketjuja. Voidaan ostaa lippu vaikka Kärsämäestä Korkeasaareen. Liikennekaari lähtee siitä, että jatkossa liikkumista ajatellaan kuljetustarpeiden mukaan, ei liikennevälineiden kautta, kuten nyt.

Kuljetusalalla on aikaa sopeutua muutokseen, sillä liikennekaari tulee voimaan vasta 1.7.2018.

Liikennekaarella yhdistetään ja uudistetaan henkilö- ja tavaraliikennettä koskevat säännökset. Liikennekaariesityksellä muutetaan nykytilaa, jossa liikenteen markkinat ovat vahvasti säännellyt ja julkisin toimin ohjatut.

Liikennekaarella luodaan puitteet julkisesti tuettujen henkilökuljetusten järjestämiseksi entistä tehokkaammin muun muassa digitalisaatiota, kuljetusten yhdistämistä ja erilaisia kalustotyyppejä hyödyntämällä. Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi julkisesti tuettujen kuljetusten kymmenen prosentin säästö vuodesta 2017.

Esityksellä toteutetaan hallituksen kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi. Liikennekaari helpottaa myös ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista mahdollistamalla kuljetusten tehostumisen.

Taksit osaksi joukkoliikennettä

Taksijärjestelmään esitetään olennaisia muutoksia, kun hintasäännöstelystä ja taksien määrän säännöstelystä ollaan luopumassa.

Tavoitteena on, että sääntelyä väljentämällä ja alalle tuloa helpottamalla alalle syntyy entistä monimuotoisempaa yritystoimintaa ja palveluita, alan työllisyys lisääntyy ja erityisesti maaseudulle syntyy nykyistä enemmän tarjontaa.

Jatkossa taksiliikennettä voisi harjoittaa kuka tahansa laissa säädetyt lupaehdot täyttävä toimija, sillä taksikiintiöistä luovuttaisiin. Taksilupa olisi yrityskohtainen, minkä lisäksi kuljettajalta vaadittaisiin ajolupa.

Takseilla olisi jatkossakin määritelty pääasiallinen asemapaikka. Toimijoiden olisi ilmoitettava asemapaikkansa ja päivystysaikansa eli pääasiallinen toiminta-alueensa ja palveluaikansa. Taksi voisi kuitenkin uudistuksen myötä jäädä odottamaan kyytiläisiä myös ilmoittamansa asemapaikkansa ulkopuolelta, ja muilta paikkakunnilta voidaan tulla paikkaamaan kysyntää toiselle paikkakunnalle.

Taksiluvan haltijalla olisi oltava toimipaikka Suomessa. Taksin kuljettajalla tulisi olla riittävä vuorovaikutus- ja kielitaito sekä kyky avustaa erityisryhmiä. Kuljettajalta vaadittaisiin ajolupa, jonka myöntäisi edelleen Trafi. Ajolupa olisi voimassa viisi vuotta kerrallaan.

Liikennekaaren lausunnoilla olleessa esitysluonnoksessa ehdotettiin, että pienimuotoinen, alle 10 000 euron vuosittainen kuljetustoiminta sallittaisiin ilman liikennelupaa. Tästä ehdotuksesta luovuttiin lausuntokierroksen jälkeen. Liikennekaariesityksen mukaan lupavaatimus koskisi nykyiseen tapaan myös pienimuotoista, tulonhankkimistarkoituksessa harjoitettua toimintaa.

Avoimet tietorajapinnat mahdollistavat uudet palvelut

Liikennekaari edistää merkittävästi uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintakonseptien käyttöönottoa. Liikennekaari mahdollistaa yhtenäiset ja mobiilit matkaketjut.

Tulevaisuuden liikenteen kannalta olennaista on, että tiedot ja tietojärjestelmät ovat yhteen toimivia ja rajapinnat avoimia. Liikennekaaressa esitetään, että liikkumispalveluja koskevat olennaiset tiedot avataan. Liikennekaaressa säädetään myös lippu- ja maksujärjestelmien yhteen toimivuudesta.

Näin liikenteen palvelut olisivat mahdollisimman hyvin kaikkien tavoitettavissa ja myös tarkoituksenmukaisella tavalla yhdisteltävissä.

Liikennekaari toteutetaan kolmessa vaiheessa sen sisällöllisen laaja-alaisuuden takia.

Jaa artikkeli