11.3.2015

Moottorin vaalikysely

Moottori kysyi kahdeksan suurimman puolueen näkemyksiä keskeisistä liikenneasioista.

Tahto autoilun verotuksen painopisteen siirtämiseksi hankinnan verotuksesta käytön verottamiseen yhdistää puolueita, mutta toteutustavat painottuvat eri tavoin. Tämä käy ilmi, kun Moottori kysyi kahdeksan suurimman puolueen näkemyksiä keskeisistä liikenneasioista.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kysymys:

Voidaanko autoverosta luopua siirtämällä se vuotuiseen ajoneuvoveroon kokonaisuudessaan esimerkiksi viiden vuoden siirtymäajan kuluessa?

Keskusta

Autoilua koskevan verotuksen painopistettä tulee siirtää siten, että verotusta kohdennetaan uuden auton oston yhteydessä perittävästä autoverosta vuotuiseen ajoneuvoveroon.

Kokoomus

Autoveroa pitäisi asteittain keventää merkittävästi. Kokoomus siirtäisi painopistettä ajoneuvoveroon ja polttoaineveroihin. Ne porrastettaisiin nykyistä jyrkemmin päästöjen mukaan. Tavoitteena olisi vähentää liikenteen päästöjä ja lisätä turvallisuutta uudistamalla autokantaa.

Kristillisdemokraatit

Periaatteessa kyllä tätä voidaan harkita koskien uusia rekisteröitäviä autoja, mutta tämän siirtymän hyvät ja huonot puolet tulee ensin perusteellisesti arvioida. Johtaisiko se tehdashintojen nousuun? Miten kehittyisivät uusien ja käytettyjen autojen hintasuhteet? Viisi vuotta tuntuu liian nopealta siirtymäajalta näin isolle muutokselle.

Perussuomalaiset

Autoverosta ja liikenteen yltiöpäisestä verotuksesta tulee luopua. Autoveron poistoa ei ole tarve kompensoida vuotuisella ajoneuvoverolla.

Autoverosta voidaan luopua osana valtion menojen tärkeysjärjestykseen laittamista ja leikkaamalla kotikutoisia maailmanparannusmenoja: kehitysavusta, sosiaalisesta maahanmuutosta, EU-taakanjaosta, EU-maksuista, EU-tukipaketeista ja kannattamattomien energiamuotojen tukemisesta sekä sanoutumalla irti kaikista uusista sitoumuksista näihin liittyen.

RKP

Osittain mahdollisesti, muttei ole siirrettävissä kokonaan.

SDP

SDP:n tavoitteena on pitkällä aikavälillä siirtää verotuksen painopistettä kulutukseen, huomioiden kuitenkin harvaan asuttujen seutujen työmatkaliikenteen ongelmat.

Vasemmistoliitto

Autoilusta ei pidä tehdä vain hyvätuloisten harrastusta, etenkin syrjäseuduilla pienituloisten on voitava käyttää autoa, mikä ei olisi mahdollista, mikäli vuotuinen ajoneuvovero olisi korkea.

Vihreät

Autoverosta ei tule päästöjä tuottavien autojen kohdalla luopua. Päästöjen mukaan porrastettu autovero on ohjannut tehokkaasti kuluttajia valitsemaan vähäpäästöisiä autoja. Ilman autoveroa kannustin poistuisi ja runsaasti päästöjä tupruttavien autojen suosio voisi kasvaa. Autoveron poistaminen myös uhkaisi kiihdyttää autoistumista. Nollapäästöiset autot voidaan vapauttaa sekä auto- että ajoneuvoveroista.

Lisäkysymys:

Jos autoverosta voitaisiin luopua siirtämällä se vuotuiseen ajoneuvoveroon kokonaisuudessaan esimerkiksi viiden vuoden siirtymäajan kuluessa, niin voidaanko korotus toteuttaa siten, että jokaiseen Suomen teillä liikkuvaan ajoneuvoon – myös ulkomaille rekisteröityyn – ostettaisiin verosuoritusta osoittava tarra?

Keskusta

Autoilua koskevan verotuksen painopistettä tulee siirtää siten, että verotusta kohdennetaan uuden auton oston yhteydessä perittävästä autoverosta vuotuiseen ajoneuvoveroon.

Kokoomus

Verotuksen yksityiskohtaiseen toteuttamiseen etsitään toimivimmat ratkaisut, verotarra ei ole poissuljettu vaihtoehto.

Kristillisdemokraatit

Kyllä. Vinjettimaksu on yleistymässä Euroopassa ja sillä saataisiin ulkomaiset autot maksamaan tienpidon kustannuksia. Suomalaisille vinjettimaksu voidaan korvata muita maksuja alentamalla.

Perussuomalaiset

Tarvetta erillisiin tarroihin ei ole.

RKP

Eurovinjetti tai vastaavat ratkaisut ovat harkittavissa koskien raskasta ulkomaista liikennettä.

SDP

Jos tämä malli toteutettaisiin, voisi olla tehokkaampaa siirtyä samalla hyödyntämään digitalisoinnin mahdollisuuksia tarroituksen sijaan.

Vasemmistoliitto

Ajoneuvoveron tuntuva korotus ei ole hyvä idea.

Vihreät

Autoverosta ei tule luopua kokonaan.

Kysymys:

Voidaanko osa nykyisistä verotuloista korvamerkitä tierahastoon?

Keskusta

Voidaan.

Kokoomus

Kokoomus ei kannata verotulojen korvamerkitsemistä. Pidämme tärkeänä perusväylänpidon rahoituksen nostamista tasolle, jolla korvausvelan kasvu saataisiin pysäytettyä ja tiestön kunto hyväksi.

Kristillisdemokraatit

Ei. Korvamerkitseminen ei ole hyvää käytäntöä. Tarvittaessa erityiseen tierahastoon voidaan budjetoida aivan normaalimenettelyin rahaa.

Perussuomalaiset

Koko tiestön korjaamisen määrärahatasoa on selkeästi nostettava ja tieverkoston rapautuminen on pysäytettävä. Emme kuitenkaan lähtökohtaisesti kannata mitään kansanvallan valvonnan ulottumattomissa olevia valtion budjetin ulkopuolisia rahastoja.

RKP

Nykyiseen liikenneverkkoon on panostettava. Liikennehankkeet tule ensisijaisesti rahoittaa budjetin puitteissa

SDP

SDP ei lähtökohtaisesti ole kannattanut eri verolajien korvamerkitsemistä. Tarkemmat linjauksemme julkistetaan helmi-maaliskuun vaihteessa.

Vasemmistoliitto

Olisi vastuullista ja taloudellisesti kannattavaa korjata teitä. Vähintäänkin 100 miljoonaa on palautettava perusväylänpitoon jo ensi vuoden budjettiin.

Vihreät

Vihreät eivät kannata verotulojen korvamerkitsemistä tierahastoon. Teiden rakentamisen ja kunnossapidon rahoitus tulee sovittaa julkisen talouden tilanteen mukaisesti yhteen muiden yhteiskunnan kannalta olennaisten resurssitarpeiden kanssa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kysymys:

Tulisiko ottaa käyttöön ajoneuvojen paikantamiseen ja ajosuoritteeseen perustuva tievero?

Keskusta

Kuvatun kaltaisen veron käyttöönottaminen ei ole ajankohtaista seuraavalla vaalikaudella. Ensinnäkin teknisen järjestelmän tulisi olla kustannustehokkaasti toteutettavissa ja yksityisyyden suojaan liittyvät kysymykset tulee harkita perusteellisesti.

Mahdollisia maksuperusteita harkittaessa tulisi huomioida maantieteellisistä ja teiden ruuhkautuneisuuteen liittyvistä syistä johtuva tarve useille erilaisille maksuvyöhykkeille. Reunaehtona pitää olla että verojärjestelmä mahdollistaisi asumisen, elämisen ja yrittämisen koko Suomessa.

Autoilun verotuksen uudistaminen siten, että verotus pohjautuisi nykymallin sijaan paikantamiseen, olisi niin merkittävä uudistus, että siihen olisi syytä edetä kokeiluvaiheiden ja pitkän siirtymäajan kautta. Ulkomaiselle rekkaliikenteelle suunnatun aikaperusteisen Vinjetti-tienkäyttömaksun keskusta on sen sijaan valmis ottamaan käyttöön välittömästi.

Kokoomus

Tällä hetkellä Kokoomus ei näe tarpeelliseksi lähteä rakentamaan tieverojärjestelmää.

Kristillisdemokraatit

Ei. Ajettavia kilometrejä verotetaan jo polttoaineveron kautta, joka samalla vaikuttaa myös hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseen. Ajoneuvojen jatkuvan satelliittipaikannuksen on katsottu avaavan liikaa yksityisyyttä ”isoveli valvoo” -järjestelmälle. Tilanne saattaa muuttua jos robottiautot alkavat yleistyä. Satelliittipaikannus voi toki mahdollistaa esimerkiksi automaattisen nopeusvalvonnan ja estää autovarkauksia.

Perussuomalaiset

Ei missään tapauksessa, kustannukset ovat suhteettoman suuret verrattaessa mahdolliseen hyötyyn. Paikannushanke hyödyttää tiettyjä poliittisin perustein valikoituvia yrityksiä ja alueita, jotka luonnollisesti hyötynäkökohdista tukevat paikannushanketta voimakkaasti. Miljardiluokan laskun tästä harvojen hyötymisestä poliittisen paikannushankkeen muodossa maksaa suomalaisten suuri enemmistö.

RKP

Näillä tiedoilla ei ole ajankohtaista.

SDP

Älyliikenne tekee tuloaan ja sen mahdollisuuksia ei kannata automaattisesti torjua. Käyttöönotto vaatisi koko liikenneverotuksen uudistamisen. Se vaatisi yksityisyyden suojan varmistamista sekä sitä, etteivät erityisesti pitkiä työmatkoja tekevät kärsi muutoksesta kohtuuttomasti.

Vasemmistoliitto

Polttoaineveroa ei voida loputtomasti korottaa ja muutospaineita tulee myös vaihtoehtoisten polttoaineiden lisääntyvästä käytöstä, joten liikenteen rahoitukseen ja tieverkon ylläpidon rahoitukseen on mietittävä uusia muotoja. Jo ensi hallituskaudella on kartoitettava loppuun asti kaikki erilaiset mahdollisuudet tulevaisuuden veromallille.

Vihreät

Vihreiden mielestä Suomessa on otettava käyttöön paikannukseen perustuvat tienkäyttömaksut, jotka porrastetaan ajan, paikan ja päästöjen mukaan. Maksujärjestelmä on toteutettava yksityisyydensuojaa vaarantamatta. Tienkäyttömaksuilla voidaan korvata ajoneuvovero ja osa polttoaineveroista.

Kysymys:

Mitä tieliikenteen veroista voidaan nostaa, mitä laskea?

Keskusta

Autoveroa voi alentaa, vuotuista ajoneuvoveroa nostaa.

Kokoomus

Autoveroa voidaan laskea, polttoaineveroa ja vuotuista ajoneuvoveroa voidaan nostaa.

Kristillisdemokraatit

Autoveroa voidaan vähentää, vuotuista ajoneuvoveroa nostaa.

Perussuomalaiset

Autovero ja vuotuinen ajoneuvovero tulee poistaa, polttoaineveroa tulee laskea.

RKP

Ne ovat samaa kokonaisuutta ja tarvitaan saman verran verotuloja kuin nyt.

SDP

Näitä kaikkia veroja voidaan nostaa tai laskea. Kulutusverojen noustessa autoveron tulisi laskea. Autoveron alentaminen voi saada aikaan autokannan uusiutumista päästöjä vähentävämpään suuntaan.

Vasemmistoliitto

Autoveron on ohjattava nykyistäkin enemmän vähäpäästöisten autojen hankintaan, veron kokonaiskertymää ei ole syytä merkittävästi muuttaa. Polttoaineveron merkittävä nostaminen ei ole enää mahdollista. Pitäisi verottaa mieluummin käyttöä kuin vuotuista omistamista.

Vihreät

Mikäli Suomessa otetaan käyttöön paikannukseen perustuvat tienkäyttömaksut, niillä voidaan korvata ajoneuvovero ja osa polttoaineveroista. Tienkäyttömaksut tulee porrastaa ajan, paikan ja päästöjen mukaan. Näin maksujen ei tarvitse kiristää autoilun verotusta kokonaisuutena, mutta kustannusrasite kohdentuisi nykyistä reilummin.

Reilumpi kohdentuminen tarkoittaa korkeampia maksuja ruuhka-aikoina ja Ruuhka-Suomessa, alempia maksuja muina aikoina ja muualla Suomessa.

Nykyisen verotusjärjestelmän puitteissa autoveron porrastamista ilmastopäästöjen mukaan voidaan jyrkentää. Porrastaminen on toteuttava niin, että veron tuotto pysyy vähintään nykyisellä tasolla. Porrastamisen jyrkentämisen seurauksena suuripäästöiset autot kallistuisivat ja matalapäästöiset halpenisivat.

Nollapäästöiset autot voitaisiin nykyisen verotusjärjestelmän puitteissa vapauttaa sekä auto- ja ajoneuvoveroista.

Teiden kunto etusijalle

  1. Tiestön kunto

Etusijalla tulee olla nykyisen verkon ylläpitäminen kehittämisen kustannuksella. Tiestö on pidettävä siinä kunnossa, että koko Suomessa on edellytykset asumiselle ja elinkeinotoiminnalle.

Tiestön kehittämisessä tulee panostaa liikenteen sujuvuuteen ja liikenneturvallisuutta parantaviin hankkeisiin. Talvi- ja kesänopeusrajoitusten kalenteriperusteisesta sääntelystä voitaisiin siirtyä joustaviin kelin mukaan muuttuviin nopeusrajoituksiin.

  1. Verotus

Autoveroa tulisi alentaa niin, että autojen hankintahinnat laskevat ja autokannan keski-ikä lähtee laskuun. Kokonaisverotuksen taso kuitenkin ratkaisee eli jonkin veron laskeminen ei saa nostaa muita veroja niin, että autoilijoiden kokonaisverotaakka kasvaa.

Autoveroon pitää saada siirtymäaika, jos painopistettä viedään ajoneuvoveroon. Eli jos olet maksanut täyden autoveron se tulee huomioida ajoneuvoverossa, kun samanlaisen auton saa muutoksen jälkeen hankittua halvemmalla. Liikenteen kokonaisverotusta ei enää saa kiristää.

  1. Muut asiat

Ajo-opetusta tulee kehittää LVM:n työryhmän esittämällä tavalla.

Ajo-opetuksen aloittamis-ikä henkilöautokortin osalta pitäisi laskea 16 vuoteen, aikaisempien ajokorttien opetus tulee huomioida paremmin myöhempien ajokorttien kohdalla, teoria- ja ajo-opetusmäärien minimirajoja olisi muutettava joustavammiksi Ruotsin mallin mukaisesti ja mahdollistettava itsenäinen teoriaopiskelu.

Ajo-opetuksen kolmivaiheisuudesta luovutaan. Näin ajokortin kokonaishintaa saadaan alennettua.

Yksityisen pysäköinninvalvonnan asema pitää viimein määritellä lainsäädännössä.

Liikennevalvonnan resurssit on varmistettava, jotta sattumanvarainen kiinnijäämisriski ja rattijuopumusvalvonta ovat korkealla tasolla. Tieliikenteen seuraamusjärjestelmää on selkiytettävä siten, että yhdestä teosta määrätään yksi kokonaisrangaistus (vrt. sakot ja ajokiellot).

Ajokiellot ja määrättävät sakot on huomioitava kokonaisuutena. Mikäli rangaistusjärjestelmää muutetaan, seuraamusjärjestelmässä liikennerikokset pitää suhteuttaa muihin rikoksiin ja tekojen yleisvaarallisuuteen.

Teksti: Pasi Nieminen, Autoliitto

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Valtaosa suomalaisista alentaisi autoveroa

Lähes kolme neljästä suomalaisesta haluaisi poistaa tai puolittaa autoveron, kertoo Taloustutkimuksen tutkimus. Autotuojien teettämän tutkimuksen mukaan autoveron alentamista toivoivat eniten alle kolmevuotiailla ja yli 15-vuotiailla autoilla ajavat.

Lähes 60 prosenttia autoveron alentamista puoltaneista vastaajista haluaisi, että autoveron alentamisen vaatima verotuoton kompensointi tehtäisiin joko korottamalla jo olemassa olevia liikenteen veroja tai ottamalla käyttöön uusi kilometripohjainen vero. Alle 10 vuoden ikäisillä autoilla ajavat korottaisivat muita useammin liikenteen nykyisiä veroja.

Tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse 984 henkilöä. Kohderyhmänä oli 18–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.

www.autotuojat.fi

Koonnut: Eila Parviainen

Moottorin teettämä tutkimus kansanedustajien Twitter –aktiivisuudesta autoiluun ja liikenteeseen liittyvissä asioissa vaalikaudella 2011-2015 TÄÄLLÄ.

Eila Parviaisen vaaleihin liittyvä pääkirjoitus TÄÄLLÄ.

Autoilijan vaalikone

Luetuimmat