17.3.2023

Sähköautoilija vei latausveloituksen kuluttajariitalautakuntaan – lautakunnan mukaan kuluttajalta laskutettiin liikaa

K Lataus Oy ja Liikennevirta Oy kiistivät sähköautoilijan vaatimuksen liikaveloituksen palauttamisesta. Kuluttajariitalautakunta oli toista mieltä.

Suomalainen sähköautoilija vei sähköauton latauksesta vuonna 2021 saamansa latausveloituksen kuluttajariitalautakuntaan. Kuluttajariitalautakunnan mukaan sähköauton latausasemaa tarjoava latausoperaattori K-Lataus ei ole täyttänyt tiedonantovelvollisuuttaan siitä, että mitä sähköauton lataus latausasemalla maksaa.

Näin ollen kuluttajariitalautakunta katsoo, että koska latausasema ei ole täyttänyt tiedonantovelvollisuuttaan latauksen hinnasta, latausoperaattori K-Auto Oy on vastuussa virheestä aiheutuneesta vahingosta. Kuluttajariitalautakunnan mukaan asiakkaalta on laskutettu lataustapahtumasta 18,20 euroa liikaa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Lataus olisi pitänyt maksaa 5,20 euroa

Kuluttaja latasi sähköautoaan viime vuoden huhtikuussa K-Supermarket Vaajakosken pihalla olevassa K-Latauksen latauspisteestä. Kaikkiaan 26 minuutin mittainen lataus maksoi kuluttajalle 23,40 euroa. Sinä aikana kuluttaja sai 20,9 kilowattituntia sähköä autoonsa. Sähköautoilijalla oli latauspalvelusopimus sekä K-Auto Oy:n että Liikennevirta Oy:n eli Virran kanssa. K-Lataus on K-Auto Oy:n rakentama ja operoima sähköautojen latausverkosto.

Kuluttaja katsoi kuluttajariitalautakunnalle tekemässään valituksessa, että häntä veloitettiin 18,20 euroa liikaa. Kuluttaja katsoi, että kumpikin yhtiö sekä K-Auto että Liikennevira Oy olivat vastuussa liikaveloituksesta. Kuluttajan vaatima 18,20 euron hyvitys on kuluttajalta laskutetun 23,40 euron ja latausasemalla ilmoitetun hinnan erotus. Latausasemalla latauksen hinnaksi kerrottiin 0,20 euroa minuutti ja lataus kesti 26 minuuttia, jolloin latauksen hinta olisi kuluttajan mukaan pitänyt olla 5,20 euroa.

Kuluttaja kertoo valituksessaan, että hän ei tiennyt, että fyysinen latausasema sekä latauspalvelu ovat erillisiä asioita ja eri lataustunnisteet voi helposti myös sekoittaa keskenään. Kuluttaja pitää myös mahdollisena, että kun hän alkoi ladata autoaan, latauspiste on käyttänyt Virran lataustunnistetta ja näin ohjannut palvelun sen käyttämiseen. Kuluttaja myös kertoo, että K-Auton latauspisteellä ei ollut ennen latauksen aloittamista tietoa siitä, minkä latauspalvelun tai latausyhtiön palveluja ja sähköä käytetään. Latauspisteellä ei ollut myöskään ilmoitusta siitä, millä hinnalla kuluttaja latauspalvelua käyttää.

K-Auton mukaan sopimus oli asiakkaan ja Virran välinen

K-Lataus -pisteellä oli vain ilmoitus, että hinnat löytyvät K-Latauksen nettisivuilla, kuluttaja kertoo valituksessaan. Siellä latauksen hinnaksi ilmoitettiin 20 senttiä minuutti. Kuluttaja kertoo myös valituksessaan, että hän ei tiennyt käyttävänsä Virran roaming-palvelua, jolloin veloitus oli noin 4,5-kertainen ilmoitettuun hintaan. Kuluttaja toi valituksessaan esille myös sen, että K-Latauksen sovelluksessa ei kerrota, että kyseinen hinta on voimassa vain, jos latausasemalla käytetään K-Latauksen palvelua. Kuluttaja myös kertoo, että sinä hetkenä, kun hän autoaan latasi, kyseinen Vaajakosken K-Lataus-asema ei edes näkynyt Virran lataussovelluksessa.

Sekä K-Auto Oy että Liikennevirta Oy kiistivät kuluttajan vaatimuksen. K-Auto kertoi kuluttajariitalautakunnalle antamassaan vastauksessaan, että se ei pysty ilmoittamaan latauksen hintaa, jos asiakas asioi toisen operaattorin asiakkaana. K-Autolla ei vastauksen mukaan ole edes tiedossa muiden operaattoreiden lataushintoja. K-Auton vastauksen mukaan asiakas on tunnistautunut latausasemalla Virran lataustunnisteella, jolloin laskutus on kohdentunut toiselle palveluntarjoajalle eli Virralle ja hinta on määräytynyt Virran ja kuluttajan välisen sopimuksen mukaan.

K-Auto kertoo myös vastauksessaan, että Liikennevirran palvelua on voinut käyttää K-Latauksen latausasemilla syyskuusta 2020 saakka. K-Auton mukaan lataustapahtumissa ei pitäisi tulla epäselvyyttä siitä, minkä palveluntarjoajan palvelua asiakas käyttää, koska palvelu käynnistyy aina sen palvelutarjoajan mobiilisovelluksella tai tunnisteella, mitä asiakas käyttää. K-Auton mukaan on mahdollista, että mikäli asiakas säilyttää useita latausaseman lukijaan käytettäviä tunnisteita samassa nipussa, lataus käynnistyy eri palveluntarjoajan palvelulla, kuin mitä asiakkaan on tarkoitus käyttää.

K-Auto on myös mielestään viestinyt roaming-latauksessaan asiakkailleen hyvin, mutta roaming-latauksen hinnoittelusta ei latausasemalla voi kertoa tarkemmin, koska hinta on roaming-latauksen palveluntarjoajan päätettävissä. Roaming-lataus voi myös olla halvempi tai kalliimpi kuin latausaseman tarjoama sähkönhinta.

Roaming-maksun ilmoittaminen K-Latauksen vastuulla

Virran vastauksen mukaan asiakkaalla oli sopimus Helenin kanssa sähköauton latauspalvelusta, jonka Liikennevirta mahdollistaa asiakkailleen, kuten Helenille. Virran mukaan todelliset lataushinnat, myös roaming-hinnat ovat näkyvissä sovelluksessa.

Virran mukaan valituksen tehnyt sähköautoilija oli rekisteröitynyt Helenin latauspalveluun ja hyväksynyt sen käyttöehdot. Virralla on sopimus K-Latauksen kanssa verkkovierailun eli roamingin mahdollistamisesta. Vastaavia verkkovierailusopimuksia Virralla on myös kansainvälisesti. Virran vastauksen mukaan tällaiset latauspisteet ovat niiden omistajan tai operoijan eli tässä tapauksessa K-Latauksen vastuulla.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Hinta pitää olla nähtävillä

Kuluttajariitalautakunnan mukaan kuluttajan saatavilla pitää olla palvelun hinta ennen latauksen aloittamista. Lautakunnan mukaan tilanne voi olla ongelmallinen kuluttajan kannalta, koska hän voi yhdellä latausasemalla käyttää eri yhtiöiden toimittamaa sähkövirtaa. Lautakunta kuitenkin katsoo, että latausaseman ylläpitäjän vastuulla on ilmoittaa selvästi sekä helposti ymmärrettävällä tavalla ennen latausvirran kytkemistä, minkä palveluntarjoajan virtaa hän käyttää autoa ladatessaan, jolloin hinnan voi tarkistaa.

Lautakunnan mukaan K-Auto Oy:n latausaseman toiminta on tässä mielessä puutteellinen, koska käytetyn sähkövirran toimittajaa ja sitä kautta käytettävää hintaa ei ole ilmoitettu selkeällä ja helposti ymmärrettävällä tavalla.

Lautakunnan päätöksen mukaan myös tässä tilanteessa ei ole merkitystä Virran hintatiedon puutteellisuudella tai virheellisyydellä, koska kuluttaja ei tiennyt käyttävänsä Virran virtaa. Kuluttaja ei myöskään pyrkinyt selvittämään Virran hintaa lataukselle. Virran palvelussa ei kuluttajariitalautakunnan mukaan ollut virhettä.

Päätös äänestyksen jälkeen

Kuluttajariitalautakunnan päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Seitsemän kuluttajariitalautakunnan jäsentä suositti hyvitystä kuluttajalle. Yksi lautakunnan jäsen ei suositellut hyvitystä kuluttajalle. Hän katsoi, että hakija ei ollut asiakassuhteessa K-Auto Oy:n kanssa, vaan Virran kanssa, koska hän oli tunnistautunut latausasema oli asiakassuhteessa Virran kanssa.

Eri mieltä olleen kuluttajanriitalautakunnan jäsenen mielestä latauksen hinta on määräytynyt Virran veloituksen sekä Virran ja kuluttajan välisen sopimuksen mukaan. Latauksen hinta ja veloitus myös näkyy Virran mobiiliapplikaatiosta, jolla latauspalvelu käynnistetään.

  • Kuluttajansuojalain 8 luvun 13 §:n ilmaiseman sopimusoikeudellisen periaatteen mukaan palveluksessa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka toimeksisaaja on antanut palveluksen sisällöstä tai suorituksestaan tai muista palveluksen laatua tai hyväksikäyttöä koskevista seikoista palvelusta markkinoitaessa tai muuten ennen sopimuksentekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon.
  • Palveluksessa on myös virhe, jos toimeksisaaja on laiminlyönyt antaa tilaajalle tiedon sellaisesta 1 momentissa tarkoitetusta seikasta, josta hänen olisi pitänyt olla selvillä ja josta tilaaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon.
  • Palvelujen tarjoamisesta annetun lain (1166/2009) 7 §:n (Yleinen tiedonantovelvollisuus) mukaan, sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään velvollisuudesta antaa tietoja, palveluntarjoajan on annettava palvelun vastaanottajan saataville seuraavat tiedot: 10) palvelun hinta, jos palveluntarjoaja on määritellyt hinnan ennakolta.
  • Lain 10 §:n mukaan palveluntarjoajan on annettava 7 §:ssä tarkoitetut tiedot palvelun vastaanottajan saataville: 1) paikassa, jossa palvelua tarjotaan tai jossa sopimus tehdään; 2) palveluntarjoajan antamassa osoitteessa internetverkkosivuilla; 3) tarjottavia palveluja koskevissa esitteissä; tai 4) muulla 1–3 kohtaan verrattavalla tavalla.
    Palveluntarjoajan on annettava 1 momentissa tarkoitetut tiedot selkeästi ja hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä tai ennen palvelun tarjoamista, jos kirjallista sopimusta ei ole.
  • Valtioneuvoston asetuksen 553/2013 5 §:n mukaan (Velvollisuus ilmoittaa palveluiden hinnasto) palveluntarjoajan on pidettävä esillä hinnasto liikehuoneistossa ja verkkosivustoilla, joilla harjoitetaan kaupankäyntiä, jos se tarjoaa: 1) palveluita, joihin sovelletaan palvelujen tarjoamisesta annettua lakia (1166/2009) ja niiden tarjoaja on sijoittautunut Suomeen. Hinnastossa on esitettävä myyntihinnat tai, jos täsmällisiä myyntihintoja ei voida esittää, tiedot myyntihintojen määräytymisperusteista. Hinnasto on esitettävä siten, että se on kuluttajan helposti havaittavissa, mahdollisuuksien mukaan myös liikehuoneiston ulkopuolelta.
  • Kun 1 momentissa tarkoitettuja palveluita tarjotaan tai suoritetaan muualla kuin liikehuoneistossa, hinnasto on esitettävä pyydettäessä. Tarjottaessa 1 momentissa tarkoitettuja palveluita etämyynnissä muutoin kuin verkkosivustolla kuluttajalle on pyynnöstä toimitettava hinnasto.

Kuluttajariitalautakunnan päätökset eivät ole osapuolia sitovia, vaan ne ovat ainoastaan suosituksia. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositukseen ei voi hakea muutosta, mutta päätös ei estä asian käsittelemistä yleisessä tuomioistuimessa.

Kuluttaja-lehti myös listaa kuluttajariitalautakunnan suosituksen sivuttavan yrityksen mustalle listalleen. Kuluttajariitalautakunnan päätöksen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa yrityksen julkisuuskuvaan särön.

Teksti Manu Tuppurainen Lähde Kuluttajariitalautakunta Kuvat Moottorin arkisto

Lisää aiheesta

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat