Liikenne Uutinen 25.7.2023

Auto lunastukseen, mutta mikä on käypä arvo?

Kolariauto voi romuttua niin pahoin, että vakuutusyhtiö lunastaa sen tai maksaa autosta kertakorvauksen. Jos lunastushinta ei tyydytä, voi pyytää puolueettoman tahon apuun

Autoilijalla ei kolarin satuttua ole välttämättä lainkaan aiempaa käytännön kokemusta, mitä kaikkea liittyy jälkiselvittelyihin kuten vakuutusten kattavuuteen, auton korjauksen järkevyyden arviointiin, auton mahdolliseen lunastukseen tai sitä kolariautosta maksettavaan kertakorvaukseen.

FINE Vakuutus ja rahoitusneuvonnan laatima opas vastaa keskeisiin lunastuskysymyksiin.

Oikeus lunastukseen

Jos ajoneuvon vauriot ovat ajoneuvon arvoon nähden suuret, vakuutusyhtiöllä on oikeus lunas taa vaurioitunut ajoneuvo. Tällöin yhtiö maksaa sovitun lunastushinnan auton omistajalle, ja auto siirtyy vakuutusyhtiön omistukseen. Vakuutusyhtiö siis lunastaa ajoneuvon, jos sen arvo vaurioituneena yhdessä arvioitujen korjauskulujen kanssa ylittää ajoneuvon käyvän arvon. Kaskovakuutuksissa voi olla myös vakuutusehdoissa määritelty tarkemmin, milloin auto lunastetaan. Tämä sisältäisi tällöin myös uusarvolunastusehdot, jotka ovat siis yleensä lisäturva vain kaikkein laajimmissa kaskovakuutuksissa, ja joissa voi olla paljon alhaisempikin prosentti lunastusrajana kuin ilman tätä lisäturvaa – jos taas muut ehtojen edellytykset uusarvolunastukselle täyttyvät.

Vanhojen autojen kolaroidessa, käyvän arvon alhaisuus voi tulla autoilijalle – ikävänä – yllätyksenä.

– Koska vanhoilla autoilla käypä arvo on alhainen, voivat pienehkötkin vauriot johtaa auton lunastukseen. Sitä vastoin uudehkojen autojen tuntuvatkin vauriot kannattaa korjata, kerrotaan FINE Vakuutus ja rahoitusneuvonnan oppaassa.

Autosta saatava käteishinta

No mikä on auton käypä arvo? Käyvällä arvolla tarkoitetaan sitä käteishintaa, jonka autosta olisi saanut juuri ennen vahinkoa. Käypää arvoa määriteltäessä otetaan huomioon mm. vastaavan ajoneuvomerkin ja mallin hintataso, vaurioituneen ajoneuvon ikä, ajetut kilometrit, varustelu, yksilöllinen kunto sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät.Käypään arvo eivät kuitenkaan vaikuta esimerkiksi tunnearvot tai oletukset ajoneuvon käyttöarvosta.

Ajoneuvojen käypää arvoa määritellään pitkälti internetin myyntisivustojen ilmoitusten perusteella. Pyyntihinnoista on kuitenkin yleensä tingittävissä pois jonkin verran. Oppaan mukaan käyvän arvon on tarkoitus vastata sitä kauppahintaa, joka käteiskaupassa toteutuisi.

Ajoneuvon käyvällä arvolla ei oppaan mukaan kuitenkaan tarkoiteta autoliikkeen ulosmyynti tai sisäänostohintaa tai ajoneuvosta vaihdossa saatavaa hyvitystä. Autoliikehintoihin kun sisältyvät myös autoliikkeen liikekulut, takuu, myyntikate ja tinkimisvara.

Korjaukset voivat nostaa arvoa

Käypää arvoa kohottavasti voivat vaikuttaa ajoneuvoon tehdyt peruskorjaukset, kuten moottorin peruskorjaus tai uusiminen ja korin kunnostus ja maalaus. Auton käyttökuntoa ylläpitävät korjaukset ja kunnostus eivät nosta käypää arvoa.

Vastaavasti tekemättömien korjausten tarve ja ajoneuvon huonokuntoisuus alentavat käypää arvoa.

Viisiasteinen arviointi

Vakuutusyhtiö laatii ajoneuvon käyvästä arvosta lausunnon, jossa tyypillisesti tuodaan esiin auton moottorin, korin tai sisustuksen kunto viisiportaisella asteikolla. Arvioinnin keskimmäinen tarkoittaa ikään ja ajomäärään nähden tavanomaisen siistiä ja hyväkuntoista ajoneuvoa.

Vakuutusyhtiölle kannattaa esittää kaikki korjaukset ja muut seikat, jotka tulisi ottaa huomioon ajoneuvon käypää arvoa määritettäessä. Näitä ovat esimerkiksi huoltokirja, korjauslaskut, takuutodistus ja ajoneuvosta ennen vahinkoa otetut valokuvat.

Kertakorvauskin mahdollinen

Lunastuksen sijaan on sekä liikenne että autovahingoissa yleensä mahdollista maksaa myös kertakorvaus.

Jos vahinko korvataan kertakorvauksella, vaurioitunut ajoneuvo jää asiakkaalle ja vaurioista maksetaan rahakorvaus. Kertakorvauksen määrä on yleensä lunastuskorvausta vastaava määrä vähennettynä auton jäännösarvolla eli sillä arvolla, joka autolla on vaurioituneena.

Yhdessä sopien

FINEn opas muistuttaa, että ajoneuvon käyvän arvon määrittely on asia, josta keskustellaan ja sovitaan asiakkaan ja vakuutusyhtiön välillä. On hyvä muistaa, että ajoneuvon käyvän arvon määrittely on tapauskohtaista arviointia, eikä yhtä ainoaa oikeaa käypää arvoa yksittäiselle ajoneuvolle ole.

– Lunastussumman määrittely ei kuitenkaan ole luonteeltaan kaupankäyntiä vaan oikeudenmukaisen korvauksen määrittämistä, opas linjaa.

Pyydä puolueeton lausunto

Jos ajoneuvon arvosta ei päästä yhteisymmärrykseen, voi kulkupelin käyvästä arvosta pyytää lausunnon Keskuskauppakamarin HTTtavarantarkastajalta. He ovat puolueettomia, Keskuskauppakamarin hyväksymiä asiantuntijoita.

Lausunnon voi pyytää kumpi osapuoli tahansa, asiakas itse tai vakuutusyhtiö. Lausunnonpyytäjä maksaa lausuntopalkkion, joka on yleensä muutamista sadoista euroista ylöspäin.

Jos ajoneuvon käyvästä arvosta jää erimielisyys asiakkaan ja vakuutusyhtiön välille, vakuutusyhtiö maksaa ns. riidattoman osuuden korvauksesta. Tähän on mahdollista hakea muutosta jälkikäteen.

Jos on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen, kannattaa aluksi ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön ja pyytää käsittelemään asiaa uudelleen. Jos tämäkään tie ei tuo tyydyttävää tulosta, voi pyytää maksutonta ratkaisusuositusta.

Liikennevahinkoasioissa ratkaisusuositusta voi pyytää liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalta. Kaskovakuutusasioissa ratkaisusuosituksia antavat FINE ja kuluttajariitalautakunta.

Liikenne ja kaskovahinkoasioissa on mahdollista myös nostaa kanne käräjäoikeudessa vakuutusyhtiötä vastaan. Kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa korvauspäätöksen antamisesta.

Liikennevakuutus pakollinen, kaskosta korvataan vahinkoja

Liikennevakuutus on lakisääteisesti pakollinen kaikille liikenteessä käytettäville moottoriajoneuvoille ja perävaunuille, ellei liikennevakuutuslaissa toisin määrätä.

Lakien velvoittavuus varmistaa, että jokaisella autoilijalla on vakuutus, joka vahingon sattuessa korvaa syyttömälle osapuolelle aiheutuneet vahingot, pääsääntöisesti kaikkien osapuolten henkilövahingot sekä muita omaisuusvahinkoja liikennevakuutuslain mukaisesti.

Korvaus maksetaan sen osapuolen liikennevakuutuksesta, joka on aiheuttanut vahingon. Liikennevakuutuksesta ei korvata liikennevahingon aiheuttaneen ajoneuvon vaurioita. Jos syyllisyys jää osoittamatta, ajoneuvon vahinkoja ei korvata liikennevakuutuksesta.

Omalle autolle aiheutuneiden vahinkojen varalta ajoneuvon voi vakuuttaa vapaaehtoisella auto vakuutuksella eli kaskovakuutuksella. Kolariauto voidaan lunastaa liikennevakuutuksen tai vapaaehtoisen autovakuutuksen eli kaskon perusteella. Liikennevakuutuksessa ajoneuvo lunastetaan aina käyvästä arvosta. Kaskovakuutuksesta saatetaan maksaa käypää arvoa suurempia korvauksia.

Artikkeli julkaistu alun perin 27.10.2019

Jaa artikkeli