Liikenne Uutinen 15.8.2023

Sähköauto laivalla – palopäällikön mukaan riskit tunnistettu

Palopäällikkö Taisto Hakala: ”Ladattaviin laitteisiin ja akkuihin liittyvät tulipaloriskit ovat hallittavissa merikuljetuksissa, siinä kuin muutkin palovaaraa aiheuttavat aineet ja materiaalit.”

Sähköautojen kuljettaminen laivoilla on herättänyt keskustelua. Keskusteluiden keskiössä on ollut autojen ja erityisesti sähköautojen mahdolliset paloturvallisuusriskit. Sähköautot ovat olleet keskusteluissa aiheena tavallisia polttomoottoriautoja enemmän, jonka selityksenä on se, että jos ne syystä tai toisesta syttyvät palamaan ja palo leviää auton akustoihin, on tällainen palotyyppi hankala haaste sammutettavaksi.

Autot autokansilla ja mahdolliset palouhkat ovat varustamojen tarkassa seurannassa, kuten Moottori on kertonut aiemmista artikkeleissaan otsikoilla Sähköauto laivassa: varustamot eivät kiellä kuljettamista – näillä näkymin sekä Sähköauto laivassa – varustamot tarkkana palouhkien vuoksi.

Palopäällikkö: riskit tunnistettu

Palopäällikkö Taisto Hakala Helsingin pelastuslaitokselta lupautui vastaamaan Moottoriin kysymyksiin sähköautojen kuljettamisesta merellä paloturvallisuuden näkökulmasta.

Ovatko kyydissä olevat sähköautot paloturvallisuuden näkökulmasta uhka merikuljetusten turvallisuudelle?

– Ladattavien laitteiden voimakas lisääntyminen on yleisellä tasolla tuonut meille uuden paloturvallisuusriskin, jolla on tiettyjä ominaispiirteitä, jotka poikkeavat perinteisistä tulipaloihin liittyvistä riskeistä.

Hakalan mukaan muutos on tunnistettu merenkulun kattojärjestöissä ja varustamoissa, joissa on ryhdytty tekemään aiheesta tutkimuksia uusien määräysten ja suositusten laatimiseksi.

– Näin ollen sanoisin, että toimiala on tunnistanut riskin ja ryhtynyt toimenpiteisiin sen hallinnan kehittämiseksi ladattavien laitteiden ja akkujen lisääntyessä merirahtina.

Ladattaviin laitteisiin ja akkuihin liittyvät tulipaloriskit ovat Hakalan mukaan hallittavissa merikuljetuksissa, siinä kuin muutkin palovaaraa aiheuttavat aineet ja materiaalit.

Korkea kuumuus riskitekijä

Hakala tähdentää, että mikä tahansa tulipalo laivalla on aina erittäin vaarallinen, koska apu tulee hitaammin ja rajoitetummin kuin mantereella. Siksi tulipalojen ehkäisyyn ja torjuntaan panostetaan merenkulun säädöksissä ja laivahenkilöstön osaamisessa.

Mikä on sähköautojen merikuljetusten keskeisin uhkatekijä?

– Akkupalojen aiheuttama riski muihin tyypillisiin tulipaloihin on niiden aiheuttama korkea kuumuus, palon pitkäaikaisuus ja uudelleen syttymisen mahdollisuus sekä palosta syntyvät myrkylliset kaasut.

Tämäntyyppisten palojen ehkäisy edellyttää Hakalan mukaan alusten rakenteiden lämpökuormituksen kestävyyttä, rahdin osastointimahdollisuuksia, riittävää ja pitkäaikaista sammutusvesikapasiteettia sekä savunpoistojärjestelmää myrkyllisten kaasujen poistamiseksi.

Akkupalojen tyypillinen mahdollistaja on akun vioittuminen.

– Auton akkujen kunnon varmistaminen lastauksessa ja kuljetuksen aikana on keskeinen menettely palovaaran ehkäisemiseksi, Hakala painottaa.

Hän listaa myös muita turvallisuutta kohentavia ja ennaltaehkäiseviä tekijöitä, joita ovat kuljetukseen otettujen akkujen turvallinen määrä, rakenteiden palon kestävyys, kuljetustilojen osastointi sekä automaattisten paloilmoituslaitteiden ja sammutusjärjestelmien määrittely akkupaloihin soveltuvaksi.

Merkitystä on myös savun- ja sammutusveden poistojärjestelmien toimivuudella ja tehokkuudella.

Henkilökunta koulutettava

Palopäällikön näkökulmasta keskeistä on myös laivahenkilöstön osaaminen ja sammutustoimien jatkuva harjoittelu.

Ovatko laivayhtiöt ja merenkulkuala riittävästi varautunut uhkiin?

– Merenkulun kansainväliset kattojärjestöt ja varustamot ovat ryhtyneet toimiin akkupalojen ennaltaehkäisyn ja torjunnan osalta. Akkukäyttöisten laitteiden määrä on kuitenkin kehittynyt hyvin nopeasti ja sen kautta myös merirahdissa, joten globaalisti ajatellen kehittämistyötä riittää vielä tehtäväksi, Hakala arvioi nykytilaa.

Helsingin satamien tilanne hyvä

Taisto Hakala arvioi, että ”hätätilanteiden esiintyvyyteen nähden” tilanne Helsingin satamissa on hyvä ja turvallinen.

– Merellä esiintyvien hätätilanteiden hoitamisesta vastaa Suomen merialueilla Rajavartiolaitos. Helsingin pelastuslaitos harjoittelee pääkaupungin alueilla olevissa satamissa säännöllisesti.

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli