14.9.2016

Autoalan koulutus opettaa taitoja – työelämälähtöisyydessä parannettavaa

SEAT työntekijät

Autoalan opiskelijoiden osaaminen on arvosanojen valossa hyvää, mutta koulutuksen laadussa ja työelämälähtöisyydessä riittää vielä kehitettävää.

Autoala on suosittu koulutusala, jonne hakijoita on jatkuvasti enemmän kuin aloituspaikkoja. Opiskelijoiden taitoja tutkittaessa osoittautui, että eri osaamisalueet hallittiin hyvin autoalan ammattiosaamisen näytöissä.

Työelämälähtöisyyden laatua heikentää kuitenkin se, että alalla on vähän koulutettuja työpaikkaohjaajia. Havainnot nousivat esiin Kansallisen koulutuksen arviontikeskus Karvin suorittamassa koulutusarvioinnissa.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus arvioi nyt ensimmäistä kertaa autoalan perustutkinnon oppimistuloksia. Arvioinnin kohteena olivat autoalaa vuosina 2012–2015 opiskelleet. Arvioinnista julkaistu raportti on luettavissa kokonaisuudessaan Karvin verkkosivuilla.

Arviointiaineisto koottiin ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden järjestämistä kuvaavasta täydentävästä aineistosta. Lähes kaikki koulutuksen järjestäjät osallistuivat arviointiin. Opiskelijoita oli mukana kaikkiaan 1 601.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Autoala: yli kolmannekselle kiitettävä arvosana

Yli puolet (54 %) autoalan perustutkinnon opiskelijoista sai näytön arvosanaksi hyvän, 37 % kiitettävän ja 8 % tyydyttävän.

Opiskelijoiden yleisin arvosana kaikilla osaamisalueilla oli hyvä. Opiskelijat hallitsivat lähes yhtä hyvin työprosessin ja työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnan sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot.

Heikoimmat arvosanat opiskelijat saivat työn perustana olevan tiedon hallinnasta.

– Vaikka autoalan osaaminen arvosanan valossa onkin hyvää, on koulutuksen laadussa ja työelämälähtöisyydessä kehitettävää. Haasteeksi nousee työpaikkaohjaajien koulutustarpeet, erityisesti arviointiosaamisen varmistaminen, etenkin kun koulutus siirtyy ammatillisen koulutuksen reformin ja osaamisperusteisuuden myötä yhä enemmän työpaikoille, arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen sanoo.

Myös erityisopiskelijoiden yleisin arvosana kaikilla osaamisalueilla oli hyvä, ja lähes kaikki erityisopiskelijat suoriutuivat näytöistä ilman mukautettuja tavoitteita. Muihin opiskelijoihin verrattuna erityisopiskelijoilla oli vähemmän kiitettäviä ja enemmän tyydyttäviä arvosanoja.

Miehet keskimäärin naisia edellä

Miehet saivat keskimäärin naisia parempia arvosanoja kaikilla osaamisalueilla.

Naiset saivat tyydyttäviä arvosanoja enemmän ja kiitettäviä vähemmän kuin miehet.

Ruotsinkielisten opiskelijoiden arvosanat olivat suomenkielisiä opiskelijoita hieman parempia kaikilla osaamisalueilla.

Työelämälähtöisyydessä kohennettavaa

Koulutuksen työelämälähtöisyys toteutuu autoalan koulutuksessa kohtalaisen hyvin. Yli puolet autoalan näytöistä suoritettiin työelämässä, ja työelämän edustaja oli mukana yli puolessa kaikista näyttöjen arvioinneista. Tutkinnon tavoitteiden mukaisia työssäoppimispaikkoja on autoalalla hyvin saatavilla ja näyttöpaikkoja kohtalaisesti.

Kuitenkin vain harvat opettajat olivat osallistuneet työelämäjaksolle viimeisimmän viiden vuoden aikana.

– Opettajien ammatti- ja työelämäosaamisen varmistamiseen tulee kiinnittää jatkossa huomiota, samoin näyttöjen laatuun, Kilpeläinen toteaa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Näytöt usein liian suppeita

Autoalan näytöt ovat melko usein lyhytkestoisia teknisiä suoritteita, jolloin näyttöjen toteuttaminen laajoina työelämän toimintakokonaisuuksina jää toteutumatta.

Arviointi osoitti, että opiskelijoiden arvosanat ovat riippuvaisia siitä, ketkä näytön arviointiin osallistuvat ja missä näyttö suoritetaan. Työelämän edustajan mukana olo arvioinnissa takasi opiskelijalle keskimäärin parhaimmat arvosanat.

Arvioinnissa ilmeni kritiikkiä kolmiportaista arviointiasteikkoa kohtaan. Asteikon heikkoutena nähdään erityisesti sen heikko erottelevuus, toisin sanoen opiskelijat saavat saman arvosanan hyvin erilaisesta osaamisesta.

Arviointi nosti esiin osaamisvaatimusten ja arviointikriteereiden määrittämiseen sekä osaamisen tulkintaan liittyvät haasteet. Jatkossa erityisesti asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitojen osoittamiseen ja arviointiin tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Näiden taitojen hallinta korostuu autoalalla, jossa on paljon pieniä yrityksiä.

Lähde: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Kuvituskuva: Moottorin arkisto/Seat

Luetuimmat